Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Imaginaries of Time, Times of the Imaginary

XXXII Konferencja FER-EURETHNO przy Radzie Europy
II konferencja francuskiej grupy roboczej International Society for Ethnology and Folklore / Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore
WYOBRAŻENIA CZASU, CZAS WYOBRAŻONY
IMAGINARIES OF TIME, TIMES OF THE IMAGINARY
IMAGINAIRES DU TEMPS, TEMPS DE L’IMAGINAIRE
Łódź, 12-14 czerwca 2020 r.
KONFERENCJA ONLINE

PROGRAM KONFERENCJI

zaproszenie PL  >>> invitation ENG  >>> invitation FR  >>>
Język konferencji: angielski / francuski / polski
Organizatorzy polscy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawczego Oddział w Łodzi w partnerstwie z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Organizatorzy zagraniczni: FER-EURETHNO – francuska grupa robocza przy International Society for Ethnology and Folklore / Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore.
Tematem konferencji jest czas i temporalność oraz ich wyobrażenia w perspektywie porównawczej, refleksyjnej i krytycznej w kontekście kultury europejskiej. Tematyka nawiązuje do zagadnienia podejmowanego już przez badaczy Eurethno w latach ubiegłych. Konferencja jest otwarta na podejście reprezentowane nie tylko przez etnologów i antropologów kultury, lecz również przez przedstawicieli historii, filozofii, religioznawstwa, geografii, archeologii, historii sztuki, socjologii, kulturoznawstwa itp. Organizatorzy czekają na zgłoszenia wpisujące się zatem w następujące ramy problemowe:
– Czas jest kluczową kategorią w rozumieniu sensu świąt, uroczystości świeckich i religijnych, kalendarzy, rytuałów, folkloru, magii oraz dla rozważań na temat współczesnych i dawnych tradycji i obyczajów różnych społeczności, a także w życiu codziennym, w tym dla „życia” przedmiotów. Temporalność naznacza przestrzeń oraz sfery prywatną i publiczną, miejsca ważne dla jednostki i zbiorowości; czas odciska swoje piętno także na relacjach, wpływa na rozmaite praktyki kulturowe i narracje, które należy badać w związku z tym na różnych poziomach, włączając perspektywę interdyscyplinarną.
– Czas biegnie w poprzek wszelkich podziałów, co zachęca do stawiania pytań na temat zmian dotykających różnych aspektów kultury. Jak zatem myśleć o kwestii trwania, czyli stabilności pewnych formacji i form kulturowych, szczególnie w kontekście ogólnego sukcesu pojęcia dziedzictwa? W jaki sposób można postrzegać zmianę i trwałość także na gruncie nauki i rozmaitych dyscyplin wiedzy (w tym etnologii i in.), analizując ich metody, stosunek do etyki i technik badawczych?
Można zatem badać czas, w tym mityczny, który interesował w latach ubiegłych uczestników Eurethno, w zróżnicowany sposób – również w zależności od kontekstów społeczno-kulturowych lub geograficznych. Jak zatem to pojęcie jest rozumiane współcześnie i czy jest nadal aktualne? Czy jest ono istotne dla kultury europejskiej w XXI wieku? Czy nie zastąpił go czas wyobrażony, wokół którego lokalne grupy skupiają się, aby promować własne praktyki i reprezentacje? Wydaje się, że postrzeganie czasu, jako zjawiska całościowego, ustrukturyzowanego, zastępuje takie doświadczenie temporalności, które polega na doznawaniu jego wielorakości w ciągle zmieniających się kontekstach. Dla organizatorów konferencji będą zatem interesujące wystąpienia na temat przemian i odnowy koncepcji czasu w różnych światach społecznych i w różnych krajach europejskich.
Komitet naukowy: Ewa KOCÓJ, Alfonsina BELLIO, Jocelyne BONNET-CARBONELL, Laurent Sébastien FOURNIER, Fiorella GIACALONE, Evangelos KARAMANES, Vilmos KESZEG, Senka KOVAC, Inga KUZMA, Marcin PIOTROWSKI, Kinscö VEREBELYI, Anna NADOLSKA-STYCZYŃSKA
Patronat honorowy nad komitetem naukowym objął Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ prof. Maciej KOKOSZKO.
Komitet organizacyjny: Inga KUZMA, Marcin PIOTROWSKI, Aleksandra KRUPA-ŁAWRYNOWICZ, Katarzyna ORSZULAK-DUDKOWSKA, Alicja PIOTROWSKA, Sebastian LATOCHA, Damian KASPRZYK, Michał ŻERKOWSKI
Informacje praktyczne:
Opłata konferencyjna: 290 zł (pracownicy naukowi), 150 zł (emerytowani badacze oraz doktoranci). Koszt noclegu oraz podróży – we własnym zakresie. Opłata konferencyjna pokrywa koszty kateringu (przerwy kawowe i lunche przez dwa dni oraz wspólną kolację). Informacje o numerze konta będą podane w późniejszym terminie osobom zakwalifikowanym do udziału w konferencji.
Terminarz: zgłoszenia w języku angielskim albo francuskim albo polskim należy przesyłać do 31 grudnia 2019 r. (prosimy o zapisanie zgłoszenia jako .doc/.docx; objętość zgłoszenia do 1 strony A4 znormalizowanego komputeropisu z imieniem, nazwiskiem, adresem email oraz afiliacją); informacje o zakwalifikowaniu i ogłoszenie programu: styczeń 2020 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:
laurent.fournier@univ-amu.fr
inga.kuzma@uni.lodz.pl