Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Danuta Kowalewskadr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 211
tel.: +48-56-611-3531
e-mail: jurans@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5375-2394

Zainteresowania:
Literatura i kultura oświecenia, szczególnie życie literackie jego ostatniej fazy; estetyka literacka klasycyzmu i sentymentalizmu; dawne poetyki normatywne, zwłaszcza osiemnastowieczne, oraz pisarze, których nie umieszcza się w głównym nurcie epoki (Jan Bohomolec, Stanisław Doliwa Starzyński); bajka i satyra stanisławowska; demonologia w literaturze i kulturze dawnej; oświeceniowa literatura popularna i użytkowa, w szczególności kalendarze i prognostyki; literatura porównawcza.
Obszary te znajdują odzwierciedlenie w tematyce proponowanej na seminariach magisterskich oraz w wykładach monograficznych.

Absolwentka UMK (1991, promotorka: prof. Anna Krzewińska), tamże doktoryzowana (2000, promotor: prof. Wiesław Pusz) i habilitowana (2010, na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, 2009). Historyk literatury, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Literatury Polskiej (Zakład Literatury Oświecenia, Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej). Od 2011 roku kierowniczka Studiów Doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa. W latach 1999–2006 wykładowca w Zespole Kolegium Nauczycielskich we Włocławku oraz adiunkt w tamtejszej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. Wcześniej – nauczycielka języka polskiego w toruńskich szkołach (mianowanie, uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka polskiego OKE w Gdańsku). Od 2007 roku członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Toruniu. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, temat pracy dyplomowej: Bariery komercjalizacji badań naukowych w Polsce i możliwości ich przełamania). Autorka dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Opiekunka studenckiego Koła Badaczy Literatury i Kultury Dawnej, z którym organizuje sesje i konferencje naukowe. Wypromowała 40 magistrów i 65 licencjatów (w tym 15 w WSHE). Sprawuje opiekę nad trzema doktorantkami (dwa otwarte przewody). Współpracuje z redakcjami czasopism „Napis”, „Prace Polonistyczne”, „Tematy i Konteksty”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, recenzując artykuły na etapie wydawniczym, oraz Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym „Badania nad Kulturą Dawną” na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor językowy „Rocznika Andragogicznego”. Brała udział jako wykonawca w projektach badawczych Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński oraz Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Prowadzi seminaria dyplomowe oraz konwersatoria z zakresu historii literatury i komparatystyki.

Zainteresowania badawcze: literatura i kultura oświecenia, szczególnie życie literackie jego ostatniej fazy; estetyka literacka klasycyzmu i sentymentalizmu; dawne poetyki normatywne, zwłaszcza osiemnastowieczne, oraz pisarze, których nie umieszcza się w głównym nurcie epoki (Jan Bohomolec, Stanisław Doliwa Starzyński); bajka i satyra stanisławowska; demonologia w literaturze i kulturze dawnej; oświeceniowa literatura popularna i użytkowa, w szczególności kalendarze i prognostyki; literatura porównawcza.
Obszary te znajdują odzwierciedlenie w tematyce proponowanej na seminariach magisterskich oraz w wykładach monograficznych.Terminy konsultacji:
Konsultacje stacjonarne:
poniedziałki, g. 11.30-12.30, Coll. Maius, p. 211.
Konsultacje zdalne (MS Teams): termin ustalamy indywidualnie z osobą zainteresowaną.
Kontakt mailowy jurans@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy