Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Procedura ukończenia studiów

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego na kierunkach kończących się pracą dyplomową następuje na wniosek studenta złożony najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

1. Student, który zaliczył zajęcia objęte programem studiów z wyjątkiem seminarium lub innych zajęć, w ramach których przygotowana została praca składa wniosek w USOSweb. We wniosku student wpisuje tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału, imię i nazwisko promotora, załącza skan podpisanego przez promotora oświadczenia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 175.
2. Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOS.
3. Dziekan, zgodnie z Regulaminem, wyznacza recenzenta, powołuje komisję egzaminacyjną oraz ustala termin egzaminu dyplomowego.
4. Pracownik dziekanatu wprowadza do USOS tytuł pracy w języku oryginału, dane promotora i recenzenta oraz termin egzaminu dyplomowego.
5. Po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy do systemu student:

A. składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:
a. „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”;
b. „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;

B. wprowadza do APD:
a. tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski;
b. tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski;
c. streszczenie pracy i słowa kluczowe w języku oryginału,
d. streszczenie pracy i słowa kluczowe w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
e. elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 175.

C. zaznacza w APD: „Czy praca dyplomowa ma być dostępna w czytelni?”

6. Po wprowadzeniu pracy do APD student informuje o tym fakcie promotora. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych do APD i sprawdza pracę w JSA (jednolitym systemie antyplagiatowym). Jeśli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor w APD akceptuje raport z badania, składa oświadczenie „Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”, wystawia ocenę z seminarium dyplomowego i kieruje pracę do recenzji (10 dni przed terminem egzaminu).
7. Promotor i recenzent mają obwiązek sporządzić i zatwierdzić recenzje pracy w APD nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu. Po zatwierdzeniu i elektronicznym podpisaniu recenzje udostępniane są studentowi w APD.
8. Jeśli praca zostanie oceniona pozytywnie, pracownik dziekanatu wylicza średnią ocen ze studiów i udostępnia elektroniczny protokół egzaminu dyplomowego przewodniczącemu komisji.
9. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin może być przeprowadzony w formie zdalnej.
10. Po egzaminie dyplomowym student ma obowiązek wypełnić elektroniczną kartę obiegową. (dostęp przez USOSWeb – zakładka DLA WSZYSTKICH, OBIEGÓWKI).

 

Student, aby otrzymać ustawowy komplet dyplomów (oryginał i dwa odpisy wraz z suplementami), nie musi składać żadnego wniosku.

 

Warunki i zasady odbywanie egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody dziekana, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1. Egzamin dyplomowy przeprowadzony online wymaga zgody dziekana.
2. Student wypełnia wniosek w USOSWeb. Do wniosku student załącza oświadczenie, że zapoznał się z warunkami i zasadami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do zarządzenia nr 175.
3. Do przeprowadzania egzaminów w trybie online wykorzystuje się system wideokonferencji BigBlueButton lub Microsoft Teams.
4. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 5 do zarządzenia nr 175.

 


Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załącznik nr 2: Oświadczenie promotora o spełnieniu przez pracę warunków do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego
Załącznik nr 3: Zasady przygotowania strony tytułowej pracy oraz plików z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
Załącznik nr 4: Oświadczenie studenta
Załącznik nr 5: Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


Zarządzenie nr 141 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przygotowywania i wydawania dyplomów oraz suplementów do dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załącznik nr 1: Podstawowy katalog osiągnięć studenta i pełnionych funkcji wpisywanych do suplementu do dyplomu
Załącznik nr 2: Prośba o potwierdzenie poprawności tłumaczenia na język angielski
Załącznik nr 4: Wniosek o wydanie dyplomu
Załącznik nr 5: Upoważnienie do odbioru dyplomu i/lub suplementu
Załącznik nr 6: Wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej (*dotyczy osób, które ukończyły studia przed 1.10.2020 r.)
Załącznik nr 7: Potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej (*dotyczy osób, które ukończyły studia przed 1.10.2020 r.)