Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Władze Wydziału


Dziekan

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

tel. +48 56 611-35-11
e-mail: viola@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 117

Dyżury:

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału, a w szczególności:

 1. reprezentuje Wydział na zewnątrz w ramach upoważnienia udzielonego przez Rektora;
 2. dysponuje środkami finansowymi Wydziału;
 3. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału;
 4. koordynuje prace nad strategią rozwojową Wydziału;
 5. realizuje politykę kadrową Wydziału (konkursy, awanse, urlopy, …);
 6. nadzoruje procedury oceny nauczycieli akademickich;
 7. nadzoruje sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich;
 8. nadzoruje badania naukowe prowadzone na Wydziale;
 9. nadzoruje rozwój kadry naukowej (staże, urlopy naukowe, stypendia doktorskie, habilitacyjne, etc.);
 10. nadzoruje sprawy nagród ministra i rektora, wyróżnień oraz odznaczeń uczelnianych, resortowych i państwowych;
 11. nadzoruje pracę bibliotek funkcjonujących na Wydziale;
 12. nadzoruje gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą;
 13. nadzoruje działalność wydawniczą na Wydziale.

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Marzenna Cyzman-Eid, prof. UMK

e-mail: mcyzman@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115
tel. +48 56 611-35-13

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
pokój C.2.22
tel. +48 56 611-35-86

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

Uwaga! Dyżur z dnia 2 maja 2024 r. (czwartek) zostaje odwołany.

Prodziekan ds. studenckich:

 1. nadzoruje sprawy studenckie: kwestie regulaminowe, urlopy, pomoc materialną, koła studenckie, program Erasmus+, praktyki, staże;
 2. przygotowuje plany i decyzje rekrutacyjne;
 3. współpracuje z samorządem studenckim;
 4. prowadzi współpracę z otoczeniem zewnętrznym w zakresie spraw studenckich: praktyki, wolontariaty, staże, wizyty studyjne etc.;
 5. inicjuje i koordynuje pozyskiwanie studentów z zagranicy.

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK

e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115
tel. +48 56 611-35-13

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
pokój C.3.42
tel. +48 56 611-35-73

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

Uwaga! Nieobecność w dniach 29.04-3.05.2024 r.
Dyżury i konsultacje z dnia 2 maja 2024 r. zostają przeniesione na środę, 24 kwietnia 2024 r., godz. 12.45-14.45 w Collegium Humanisticum.

Prodziekan ds. kształcenia:

 1. nadzoruje proces dydaktyczny i jego dokumentację: zmiany w planach i programach studiów, tworzenie nowych kierunków, specjalności, studia nauczycielskie, studia podyplomowe, kursy;
 2. współpracuje z koordynatorami kierunków;
 3. koordynuje przygotowanie dokumentacji związanej z akredytacją kierunków studiów;
 4. nadzoruje działania związane z ewaluacją zajęć dydaktycznych (hospitacje, analiza ankiet studenckich);
 5. nadzoruje przydział zajęć dydaktycznych;
 6. zawiera umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK

tel. +48 56 611-35-13
e-mail: amoroz@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115

Dyżury:

Uwaga! Dyżur z dnia 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) zostaje odwołany.

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju:

 1. monitoruje realizację strategicznych celów Wydziału;
 2. nadzoruje i koordynuje wydziałowy system zapewniania jakości (monitorowanie losów absolwentów, współpraca z Biurem Karier, inicjowanie działań poprawiających jakość itd.);
 3. koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji naukowych;
 4. inicjuje, koordynuje i nadzoruje współpracę zagraniczną pracowników Wydziału;
 5. inicjuje, koordynuje i nadzoruje współpracę Wydziału z otoczeniem zewnętrznym;
 6. inicjuje i koordynuje pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
 7. inicjuje, koordynuje i nadzoruje działalność pracowników Wydziału w zakresie komercjalizacji badań naukowych;
 8. wspiera i monitoruje aktywność grantową pracowników Wydziału;
 9. koordynuje działania promocyjne Wydziału;
 10. nadzoruje sprawozdawczość Wydziału.