Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK


UWAGA!
Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2023/20024 należy złożyć do 5 marca br.


UWAGA!

Termin otwarcia generatora wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim to 5 luty br.

W  przypadku niezmienności sytuacji materialnej student składa stosowne oświadczenie – zał. nr 2 do regulaminu: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/akty/ZR_146_2022_zal_2.pdf

W przypadku dochodu nieprzekraczającego 600 zł w każdym przypadku obowiązuje ponowne złożenie oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej – niezależnie od tego złożonego w semestrze zimowym – jest to obowiązek studenta wynikający z ustawy.

Student zobowiązany jest także do dostarczenia do wniosku o stypendium socjalne aktualnej  umowy najmu lokalu/mieszkania – jeżeli wnioskuje o stypendium w zwiększonej wysokości.


Skład orzekający w sprawie przyznania stypendium socjalnego Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2023/2024:


Numery kontaktowe od poniedziałku do piątku:

Godziny przyjmowania wniosków w Collegium Maius w sali 120:

poniedziałek – 8.00-11.00 i 11.15-13.00*
wtorek – nieczynny*
środa – 8.00-11.00 i 11.15-13.00*
czwartek – 9.30-11.00 i 11.15-14.30*
piątek – 8.00-11.00 i 11.15-13.00*

*Od 1 czerwca 2022 r. wprowadzona zostaje stała regulaminowa przerwa od godz. 11.00 do godz. 11.15. Prosimy uwzględnić ten fakt przy planowaniu wizyt w dziekanacie.


Komunikat!!!

Student, który został przyjęty w roku akademickim 2023/2024 na pierwszy rok studiów drugiego stopnia i skończył studia pierwszego stopnia na innym wydziale lub innej uczelni, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o średniej z ocen pozytywnych i negatywnych za III rok studiów licencjackich do swojego dziekanatu.
W przypadku niedostarczenia zaświadczenia student nie zostanie uwzględniony w rankingu do stypendium rektora.


Komunikat dla Studentów-Cudzoziemców!

W przypadku wszystkich cudzoziemców ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego wymagane są wszystkie dokumenty takie same jak w przypadku obywateli polskich, w tym zaświadczenia z urzędu skarbowego lub instytucji odpowiadającej urzędowi skarbowemu, np. Państwowej Służby Fiskalnej o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności. W przypadku, gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej, należy dostarczyć zaświadczenia, że członek rodziny nie może otrzymać właściwego zaświadczenia z urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy z zaświadczenia z urzędu skarbowego wynika, że student-cudzoziemiec nie ma możliwości otrzymania odpowiedniego zaświadczenia o dochodach, należy dostarczyć zaświadczenia o dochodach od pracodawców.

Procedowanie na podstawie zaświadczeń o dochodach od pracodawców musi być poprzedzone wykazaniem przez studenta-cudzoziemca (na podstawie zaświadczenia z urzędu lub innej instytucji odpowiadającej urzędowi skarbowemu), iż nie jest możliwe okazanie przez studenta-cudzoziemca właściwego zaświadczenia o dochodach. Uzupełniająco, po okazaniu dochodu od pracodawców, należy dostarczyć oświadczenia, iż członkowie rodziny nie osiągają innego dochodu poza okazanym.

Jeżeli student-cudzoziemiec lub członek rodziny w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski, należy dostarczyć również zaświadczenia o dochodach polskiego Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym stanowiskiem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej oraz stanowiskiem MEiN, nie jest możliwe przyznawanie stypendiów dla cudzoziemców jedynie na podstawie oświadczeń.


TERMINY URUCHOMIENIA GENERATORA WNIOSKÓW ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

– generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będzie uruchomiony od dnia 12 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 23:00;
– generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 18 października 2023 r. do godz. 15:00;
– generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 30 czerwca 2024 r. do godz. 15:00;
– generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 30 września 2024 r. do godz. 15:00.


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej na wydziałach. W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 6 listopada br.


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM REKTORA

Część toruńska UMK:

Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło klubu Od Nowa) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ponadto składać wnioski o przyznanie stypendium rektora w sobotę 14 października 2023 r. od godziny 9:00 do 14:00 w Rektoracie UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, pokój 408.

W wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 18 października br. (UWAGA! liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna
pokój 408

Studenci przebywający za granicą w ramach programu ERASMUS+, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie do dnia 18 października br. przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora (wraz ze skanami załączników) na adres komisja.stypendialna@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (na powyższy adres) z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 18 października 2023 r.

Sposób dokumentowania osiągnięć:
https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/akty/ZR_146_2022_zal__3.pdf


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część toruńska UMK:

Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło Od Nowy) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ponadto składać wnioski o przyznanie stypendium rektora w sobotę 14 października 2023 r. od godziny 9:00 do 14:00 w Rektoracie UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, pokój 408.

Po 18 października 2023 r. wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w:
– Rektoracie UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, pokój 408, w godzinach 8:00 – 15:00
– Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych, DS. 11, ul. Gagarina 33, w godzinach 8:00 – 15:00

Wnioski mogą być również wysłane pocztą na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna
pokój 408

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego).

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń)


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – ZAPOMOGI

Część toruńska UMK:

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK, ul. Gagarina 11), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub wysłać pocztą na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna
pokój 408

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać przez cały rok akademicki.

Uwaga! Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów nie muszą być składane osobiście.

Więcej informacji oraz Regulamin świadczeń dla studentów UMK znajdują się na stronie: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/
Link do informacji o pomocy materialnej: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/
Link do strony Komisji Stypendialnej: https://www.stypendia.umk.pl/