KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK

Skład orzekający w sprawie przyznania stypendium socjalnego i specjalnego Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2020/2021:


Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021List Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej

  1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym, składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak, jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2020/2021.
  2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się, składają:
  1. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się, składają:

W przypadku wątpliwości komisji stypendialnej odnośnie do zasadności przyznania stypendium, komisja może prowadzić postępowanie także na podstawie niewymienionych wyżej dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni – poza dokumentacją wskazaną powyżej – powinni załączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

 


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w wersji papierowej należy wysłać na poniższy adres z dopiskiem KOMISJA STYPENDIALNA – WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (w przypadku doktorantów KOMISJA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW – WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY):

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń


Uwzględniając pogarszającą się sytuację epidemiologiczną władze rektorskie Uniwersytetu podjęły decyzję o zastosowaniu korespondencyjnej formy wnoszenia wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych i zapomóg.

List Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej


WAŻNE!
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.


O stypendia rektora na I roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się absolwent studiów pierwszego stopnia, nawet jeżeli minął więcej niż rok od ich ukończenia. Ograniczenie roku było regulacją w “starej” ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i już nie obowiązuje.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się po zaświadczenie o wysokości średniej z ocen pozytywnych i negatywnych za III rok studiów licencjackich do pani z dziekanatu, prowadzącej kierunek studiów.

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW