Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Czasopisma wydziałowe


Rocznik Przekładoznawczy

“Rocznik Przekładoznawczy” jest ogólnopolskim periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu, stanowiącym platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością.


Linguistica Copernicana

W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.


Pismo naukowe z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o literaturze: nie tylko polskiej, także europejskiej i światowej. Nawiązuje do uprzednio wydawanych na Wydziale Filologicznym UMK zeszytów literaturoznawczych „Acta Universitatis Nicolai Copernici”.


Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

Czasopismo w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim.


Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Czasopismo wydawane wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, które składa się z dwóch części: prawnej i literackiej, dotyczących prawodawstwa włoskiego oraz kultury i literatury włoskiej. Czasopismo wydawane od 2005 roku, znajduje się na liście ministerialnej jako punktowane.


Archiwum Emigracji

„Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” to wiodące polskie czasopismo naukowe poświęcone problematyce emigracji polskiej i środkowoeuropejskiej XIX i XX wieku postrzeganej w perspektywie historycznej, kulturowej, politologicznej i socjologicznej. Pismo podejmuje także tematykę procesów migracyjnych na świecie w XX i XXI wieku w ich kulturowym kontekście. W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzonej w roku 2019 „Archiwum Emigracji” uzyskało 40 punktów.


Tekstura

“Tekstura” jest naukowym, recenzowanym rocznikiem, wydawanym przez Koło Naukowe Folklorystów przy współudziale Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UMK. Tytuł pisma w założeniu ma sugerować, że jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z tekstem („Tekst-) i kulturą (-tura”). „Tekstura” jest poświęcona problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. Rocznik ma popularyzować wiedzę z zakresu literatury (historia i teoria literatury), kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne), folkloru (tradycyjnego i współczesnego) oraz językoznawstwa, a ponadto ma być miejscem żywej dyskusji, wymiany poglądów i prezentacji nowatorskiej myśli. Pismo umożliwia również publikację najciekawszych fragmentów prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich oraz materiałów pokonferencyjnych. „Tekstura” adresowana jest w pierwszej kolejności do studentów poszczególnych filologii oraz kulturoznawstwa, w dalszej natomiast do wszystkich osób zainteresowanych tematyką filologiczno-kulturoznawczą.