KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Procedura ukończenia studiów

W związku z wejściem w życie nowego zarządzenia w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na UMK w Toruniu (Zarządzenie nr 105 z dnia 6.06.2022) i umieszczonymi tam przepisami przejściowymi, do dnia 30 września 2022 r. będzie obowiązywała następująca procedura.

 

Ważne: Uprzejmie przypominamy, że student, który chce podejść do egzaminu dyplomowego, musi mieć wpisane wszystkie oceny i zaliczenia z przedmiotów objętych programem studiów. Konieczne jest również uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS. Oceny powinny być uzupełnione w systemie USOS  najpóźniej 4 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

 

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego na kierunkach kończących się pracą dyplomową następuje na wniosek studenta złożony najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

 1. Do dnia 20 września 2022 roku dziekanat przyjmuje wnioski (załącznik nr 1 do zarządzenia 126) w formie papierowej lub w formie skanu.
 2. Po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy do systemu student:
  1.  składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:
   1. „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”;
   2. „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;
  2. B) wprowadza do APD:
   1. tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski;
   2. tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski;
   3. streszczenie pracy w języku polskim;
   4. streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski;
   5. słowa kluczowe w języku polskim;
   6. słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski;
   7. elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 105.
 3. Po wprowadzeniu pracy do APD student informuje o tym fakcie promotora. Promotor:
  1. sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych do APD;
  2. sprawdza pracę w JSA (Jednolitym Systemie Antyplagiatowym);
  3. jeśli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności, promotor akceptuje raport z badania w APD;
  4. składa w APD oświadczenie „Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;
  5. wystawia ocenę z seminarium dyplomowego;
  6. kieruje pracę do recenzji (10 dni przed terminem egzaminu). Po skierowaniu pracy do recenzji pracownik dziekanatu wylicza średnią ocen ze studiów.
 4. Promotor i recenzent mają obowiązek sporządzić i zatwierdzić recenzje pracy w APD najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu. Po zatwierdzeniu i elektronicznym podpisaniu recenzje udostępniane są studentowi w APD.
 5. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin może być przeprowadzony w formie zdalnej.
 6. Po egzaminie dyplomowym student ma obowiązek wypełnić elektroniczną kartę obiegową (dostęp przez USOSWeb – zakładka DLA WSZYSTKICH, OBIEGÓWKI).

 

Student, aby otrzymać ustawowy komplet dyplomów (oryginał i dwa odpisy wraz z suplementami), nie musi składać żadnego wniosku.

 

Warunki i zasady odbywanie egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody dziekana, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadzony online wymaga zgody dziekana.
 2. Student wypełnia wniosek w USOSWeb.
 3. Do wniosku student załącza oświadczenie, że zapoznał się z warunkami i zasadami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do zarządzenia nr 105.
 4. Do przeprowadzania egzaminów w trybie online wykorzystuje się system wideokonferencji BigBlueButton lub Microsoft Teams. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 4 do zarządzenia nr 105.

Zarządzenia dotyczące procedury ukończenia studiów wraz z załącznikami:

Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 30.09.2022)

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu