KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Procedura ukończenia studiów

Wszczęcie procedury następuje na wniosek studenta zaakceptowany przez promotora złożony w dziekanacie nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (formularz stanowi załącznik nr 1 zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 18 kwietnia 2016 dotyczącego postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego w UMK w Toruniu*).

Do wniosku student dołącza:

– oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedury uzyskania tytułu zawodowego (załącznik nr 1*),
– zgodę na: archiwizację pracy dyplomowej w APD, sprawdzenie pracy przy pomocy programu antyplagiatowego oraz udostępnienie pracy dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej (załącznik nr 1*).

Pracownik dziekanatu, na podstawie zatwierdzonego przez dziekana wniosku studenta, wprowadza dane dotyczące pracy dyplomowej do USOS i uruchamia proces archiwizacji pracy dyplomowej w APD.

Student wprowadza do APD (https://apd.umk.pl):

– streszczenie pracy,
– słowa kluczowe,
– tytuł pracy w języku angielskim**,
– elektroniczną wersję pracy dyplomowej w pliku zgodnym z załącznikiem nr 2*,

PO AKCEPTACJI PRACY PRZEZ PROMOTORA w systemie APD student drukuje z APD:

– jeden egzemplarz pracy dyplomowej z sumami kontrolnymi, przeznaczony do teczki akt osobowych studenta***, który składa w dziekanacie,
– egzemplarze dla promotora lub recenzenta (jeśli promotor wnioskował o dodatkowe egzemplarze), które należy złożyć w sekretariacie jednostki lub bezpośrednio dostarczyć promotorowi i recenzentowi.

Jednym z warunków uruchomienia dalszej procedury jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, zdanie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów (udokumentowane wpisem w systemie USOS).

Najpóźniej w dniu egzaminu do dziekanatu należy dostarczyć:

– legitymację studencką (studenci II stopnia),
– udokumentowane informacje o osiągnięciach uzyskanych w czasie studiów****

oraz wypełnić elektroniczną kartę obiegową (dokumenty związane z zakończeniem studiów będą wydawane po uzupełnieniu i zamknięciu obiegówki).

* złączniki dostępne są na stronie https://apd.umk.pl/

** w przypadku konieczności weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim przez członka zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń student wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 3 dostępny na stronie https://apd.umk.pl/

*** egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do teczki studenta powinien stanowić dwustronny wydruk komputerowy na kartkach formatu A4 trwale złączonych ze sobą i zabezpieczonych okładkami ochronnymi (oprawa miękka), zawierający stronę tytułową zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie https://apd.umk.pl/ w załączniku nr 4

**** standardowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu określa załącznik nr 7 dostępny na stronie https://apd.umk.pl/

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego – załącznik nr 1

Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej – załącznik nr 2

Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski – załącznik nr 3

Strona tytułowa – załącznik nr 4

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY – załącznik nr 5

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI – załącznik nr 6