KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Procedura ukończenia studiów


Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego na kierunkach kończących się pracą dyplomową następuje na wniosek* studenta zaopiniowany przez promotora.

Pracownik dziekanatu, na podstawie zatwierdzonego przez dziekana wniosku studenta, wprowadza dane dotyczące pracy dyplomowej do USOS i uruchamia proces archiwizacji pracy dyplomowej w APD.

Student wprowadza do APD (https://apd.umk.pl):

– streszczenie pracy,
– słowa kluczowe,
– tytuł pracy w języku angielskim,
– elektroniczną wersję pracy dyplomowej,

Po akceptacji pracy przez promotora w systemie APD student drukuje z APDegzemplarze dla promotora lub recenzenta (jeśli promotor wnioskował o dodatkowe egzemplarze), które należy złożyć w sekretariacie jednostki lub bezpośrednio dostarczyć promotorowi i recenzentowi.

Jednym z warunków uruchomienia dalszej procedury jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, zdanie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów (udokumentowane wpisem w systemie USOS).

Student, aby otrzymać ustawowy komplet dyplomów (oryginał i dwa odpisy wraz z suplementami), nie musi składać żadnego wniosku.

* W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu należy wysłać do dziekanatu skan wniosku z wykorzystaniem uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Zarządzenia dotyczące procedury ukończenia studiów wraz z załącznikami:

Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzenie nr 209 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzenie nr 210 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu