Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Szymon Gredżuk
asystent
Katedra Orientalistyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.38
tel.: +48-56-611-3575
e-mail: gredzuk@umk.pl
www: http://www.gredzuk.com
ORCID: 0000-0003-2638-6450

Terminy konsultacji:
Środa 18:30 - 20:00 (po wcześniejszym umówieniu)
MSTeams gredzuk@o365.umk.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EzN2NhYzAtZjYyNS00NzhhLTkzZmItZTBiZTBkNzk0YTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%227dc7ff87-373f-4d42-a92b-8541bfbc498f%22%7dBibliografia