Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Informacja dla Doktorantów, zamierzających wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 1. Minimalny czas przeprowadzenia procedury prowadzącej do uzyskania stopnia doktora to 8 miesięcy, dlatego zaleca się wszczęcie procedury w sprawie nadania stopnia doktora co najmniej 9 miesięcy przed ukończeniem studiów doktoranckich.
 2. Wszystkie dokumenty wymagane procedowania przez Radę Dyscypliny należy składać najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
 3. Przed nadaniem stopnia Doktorant powinien posiadać w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania były ujęte w wykazie sporządzonym przez zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które było ujęte w które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., albo rozdział w takiej monografii.
 4. W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych do 31 grudnia 2021 r. na poczet spełnienia warunku dotyczącego dorobku zalicza się także:
  1. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przed dniem jego ogłoszenia,
  2. artykuły naukowe opublikowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
  3. monografie naukowe wydane przez wydawnictwo ujęte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, przed dniem jego ogłoszenia, jak również wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w przedmiotowym wykazie.