KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Bibliografia zawartości “Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” (Paryż-Londyn, 1940-1944) i “Wiadomości” (Londyn, 1946-1981)

WH / NPRH Dziedzictwo narodowe/0197/NPRH5/H11/84/2017,  2017-2022
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

Celem projektu “Bibliografia zawartości “Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” (Paryż-Londyn, 1940-1944) i “Wiadomości” (Londyn, 1946-1981)” jest opracowanie elektronicznej (dostępnej online w systemie open access) bibliografii pełnej zawartości jednego z najważniejszych czasopism drugiej emigracji niepodległościowej (1939-1989), które odegrało ogromną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej i kulturowej na obczyźnie oraz popularyzacji idei niepodległościowych. Na jego łamach drukowali najznamienitsi pisarze polscy (K. Wierzyński, J. Lechoń, G. Herling-Grudziński, T. Terlecki, A. Janta, Z. Kozarynowa, W. Tarnawski, J. Wittlin, T. Nowakowski, J. Mackiewicz i in.), których rozproszony, często także mniej znany dorobek (np. publicystyczny) za sprawą tworzonej bibliografii może wejść na większą skalę do obiegu naukowego i czytelniczego.
Bibliografia będzie adnotowana (informacje o zawartości treściowej tekstów), podzielona tematycznie i gatunkowo, opatrzona hasłami przedmiotowymi i tagami, zawierająca wstęp merytoryczny, wykaz skrótów, indeksy haseł osobowych, dzieł recenzowanych, ilustratorów itp. Wyposażona w zestaw wielopoziomowych filtrów umożliwi bardzo precyzyjne wyszukiwanie pozycji istotnych dla danego problemu badawczego.