KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Leksykon folkloru polskiego

NPRH, 0368/NPRH9/H11/88/2021, 2022-2027
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK

Wykonawca: konsorcjum naukowe w składzie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Cele i charakterystyka projektu:

Celem projektu Leksykon folkloru polskiego jest stworzenie publikacji w formie drukowanej i elektronicznej zawierającej wyczerpujące informacje na temat najważniejszych form i zjawisk polskiego folkloru. Hasła w leksykonie złożą się na syntetyczny opis polskich tradycji ludowych, zawodowych i środowiskowych, ukazując ich bogactwo, skomplikowanie i zróżnicowanie, a zarazem wzajemne powiązania, konteksty interetniczne oraz procesy przemian. Leksykon kierowany jest zarówno do specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak i do szerokiego grona odbiorców spoza kręgów akademickich (regionaliści, nauczyciele, uczniowie, artyści, animatorzy kultury), w związku z czym ma dostarczać zestawu pojęć o charakterze analitycznym oraz spełniać funkcję poznawczą w dwóch zakresach: a) udostępniania wiedzy o historycznych formach kultury, b) opisu dzisiejszego stanu kultury. Ważnym aspektem projektu jest aktualizacja wiedzy na temat polskiego folkloru, dlatego we wszystkich hasłach uwzględnione zostaną nowe perspektywy teoretyczne oraz aktualny stan badań, w tym także zgromadzone w ostatnich latach materiały źródłowe.