KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Przełączanie kodów w warunkach polsko-rosyjskiego bilingwizmu w polskiej wyspie językowej na Syberii (wieś Wierszyna k/Irkucka)

NCN, Opus 12, 2016/23/B/HS2/01200, 2017-2021
Kierownik projektu: dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

Projekt jest próbą szczegółowej charakterystyki zjawiska przełączania kodów pomiędzy dwoma słowiańskimi językami – rosyjskim i polskim lub, dokładniej – pomiędzy standardowym językiem rosyjskim i małopolską gwarą. Wieś Wierszyna stanowi specyficzną społeczność, ponieważ została założona przez dobrowolnych osadników z zaboru rosyjskiego w 1910 r., 130 km na północ od Irkucka. Ze względu na swoje położenie ok. 6000 km od rodzimych terenów wierszyńska wspólnota jest wsypą językową, czyli skupiskiem ludności oderwanym od swojego ,,kontynentu językowego”, czyli Polski. Analiza sytuacji językowej potomków polskich osadników na Syberii wykaże, w jaki sposób zjawisko przełączania kodów jest uzależnione od czynników społecznych (wiek, płeć, wykształcenie, zawód, stosunek do tradycji, pozycja społeczna) oraz lingwistycznych (kontakt zachodniosłowiańskiego dialektu ze wschodniosłowiańską odmianą standardową). Projekt ten jest pierwszą tak szeroko zakrojoną analizą CS w warunkach kontaktu języków słowiańskich.