Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego 12 marca 2002 roku i obowiązujący dla Wydziału Humanistycznego do końca 2020 roku


Wydział Filologiczny, jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wpisuje się w Misję UMK uchwaloną przez Senat Uczelni w dniu 28 listopada 2000 roku.

Wydział Filologiczny realizuje swą misję w warunkach poszerzającego się rozziewu między refleksją humanistyczną o człowieku i jego świecie a rozwojem współczesnej cywilizacji technicznej, która przyczyniając się do postępu w poznawaniu i przekształcaniu rzeczywistości, niesie zarazem rozliczne zagrożenia dla podstawowych wartości rodziny ludzkiej. Sytuacja ta skłania społeczność Wydziału do świadomego uczestniczenia w podtrzymywaniu tych wartości przez spełnianie swych statutowych zadań: prowadzenie badań w obrębie nauk filologicznych, pracę dydaktyczną oraz popularyzację osiągnięć badawczych, a także udział w różnych formach działalności naukowej, kulturalnej i społecznej Uniwersytetu, miasta Torunia, regionu, Polski i świata.

Misja Wydziału w związku z procesem przystępowania Polski do Unii Europejskiej i postępującą globalizacją łączy się z wyzwaniami, jakie stają przed naukami humanistycznymi w ogólności, a filologicznymi w szczególności.

Najważniejszym z tych wyzwań jest konieczność znalezienia równowagi między tradycją a wymogami współczesności, między pielęgnowaniem poczucia tożsamości narodowej i regionalnej oraz szerzej rozumianej tożsamości europejskiej a poszanowaniem różnorodności kultur i otwartością na kultury spoza kręgu cywilizacji europejskiej. Wydział traktuje jako swój cel główny wniesienie istotnego wkładu w rozwiązywanie tego niezwykle złożonego problemu. Realizacja celu wymaga działań w dziedzinie badań naukowych, kształcenia nauczycieli akademickich oraz kształcenia studentów na wszystkich rodzajach studiów i upowszechniania wyników badań.

Wydział Filologiczny prowadzi badania w zakresie filologii polskiej, klasycznej i neofilologii, nad językami, piśmiennictwem i kulturami narodów europejskich, stanowiącymi wraz z dziedzictwem klasycznym fundament współczesnej cywilizacji europejskiej. Wydział przywiązuje wielką wagę do rozwoju badań nad określeniem najważniejszych jej wyznaczników; duże znaczenie ma również systematyczny rozwój badań nad językami i kulturami spoza jej kręgu.

Wydział Filologiczny prowadzi studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, studia magisterskie i licencjackie w zakresie filologii polskiej, filologii klasycznej oraz neofilologii, a także studia specjalne w zakresie języków i kultur orientalnych. W misję Wydziału wpisują się również wysiłki na rzecz otwierania nowych specjalności neofilologicznych, obejmujących języki i kultury krajów europejskich oraz języki i kultury pozaeuropejskie.

Istotną rolę w realizacji strategicznego celu Wydziału odgrywa poszerzanie wachlarza kierunków i specjalności, tworzenie studiów o charakterze kulturoznawczym i interdyscyplinarnym, obejmujących wiele języków i przygotowujących absolwentów o wszechstronnych kompetencjach językowych i humanistycznych w ramach różnorodnych form kształcenia, od kursów językowych i studiów specjalnych aż po studia podyplomowe i doktoranckie. Wydział powołuje nowe kierunki studiów adresowanych do studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej i innych krajów sąsiadujących z Polską.

Wydział prowadzi działalność dydaktyczną z najwyższą dbałością o jakość kształcenia i we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ważnym zadaniem Wydziału, przy pełnym poszanowaniu tradycyjnych środków przekazu, takich jak słowo pisane i słowo żywe, jest coraz szersze wykorzystywanie w badaniach i kształceniu mediów elektronicznych, a także przygotowanie absolwentów do ich twórczego wykorzystania.

Wydział Filologiczny tworzy system edukacji, który zapewnia studentom otrzymanie specjalistycznej wiedzy, a także wychowanie w duchu znajomości oraz poszanowania językowej i kulturalnej tradycji narodowej, w duchu świadomości europejskich korzeni, przy jednoczesnym kształtowaniu szacunku dla różnorodności kultur i otwartości na ich odmienność. Wydział podejmuje wysiłki, by system ten sprzyjał kształceniu ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, umiejących myśleć samodzielnie, krytycznie i twórczo.