Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Morfoskładnia w Słowniku właściwych użyć języka.

Tytuł równoległy: Morphosyntax in The dictionary of proper uses of language.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 101 z. 2

Opis fizyczny: S. 17-33, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31286/JP

Punktacja MNiSW: 70.000


2/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Serial verb constructions containing the element idź in contemporary colloquial Polish.

Czasopismo: Slovo a Slovesnost

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 82 č. 3

Opis fizyczny: S. 209-231, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.435

Punktacja MNiSW: 100.000


3/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Człowiek w reklamach społecznościowych : wybrane mechanizmy kreatywności językowej.

Tytuł równoległy: Human in social advertising : selected mechanisms of language creativity.

Tytuł całości: Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze / red. nauk. Leonarda Mariak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 115-126, il.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. 1165)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Narzędzia cyfrowe w kształceniu obcokrajowców.

Tytuł równoległy: Digital tools in educating foreigners.

Tytuł całości: Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji, konteksty, propozycje, projekty / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 55-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Cyfrowe narzędzia i zasoby lingwistyczne a dydaktyka akademicka.

Tytuł równoległy: Digital linguistic tools and resources vs. academic didactics.

Tytuł całości: Kultura komunikacji w dydaktyce / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2020

Opis fizyczny: S. 145-158, il.; streszcz. ang.

Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ;6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Walencja na styku języków : uwagi o przyswajaniu zapożyczeń czasownikowych.

Tytuł równoległy: Valency and linguistic contact : remarks on adopting verbal borrowings.

Tytuł całości: W kręgu kultury i języka, innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Tatiany Szkapienko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 31-49, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Terminologia prawna w aspekcie normatywnym.

Tytuł równoległy: Legal terminology in a normative aspect.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 161-176, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/baj

Punktacja MNiSW: 5.000


8/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Tytuł równoległy: Legal text units : theoretical and practical aspects.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 226 s., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 213-221.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Co możemy powiedzieć o (rodz)inie? Przyczynek składniowo-semantyczny.

Tytuł równoległy: What can we say about family [(rodz)inie]? Syntax and semantic contribution.

Tytuł całości: Współczesny i dawny obraz rodziny w języku / red. nauk. Leonarda Mariak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 203-217, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Z tego co pamiętam : o nietypowych strukturach parentetycznych.

Tytuł równoległy: From that what I remember : about non-standard parenthetical structures.

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 53-66, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o statusie leksykalnym wybranych typów jednostek specjalistycznych na przykładzie terminologii prawnej.

Tytuł całości: Sens i konwencje w języku, studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 235-252

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Metodologiczne podstawy opisu języków specjalistycznych na przykładzie tekstów prawnych.

Tytuł równoległy: Methodological assumptions of the description of specialized languages for example legal texts.

Tytuł całości: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, Banská Bystrica, 17.-18.9.2015 / ed.: Pavol Odaloš.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Belianum : 2018

Opis fizyczny: S. 252-260

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/74


Autorzy: Dobaczewski Adam, Moroz Andrzej, Sobotka Piotr.

Tytuł oryginału: Sens i konwencje w języku : studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 428 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: O pojęciu jednostki tekstu prawnego.

Tytuł równoległy: On the notion of legal text unit.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 1-18, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/POLON

Punktacja MNiSW: 10.000


15/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Modyfikacje formalne jednostek z ogólnego zbioru polszczyzny w tekstach prawnych.

Tytuł równoległy: Formal modifications of general Polish lexicon in legal texts.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 20 cz. 4

Opis fizyczny: S. 39-55, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


16/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Operator wiesz - wyróżnik komunikacji potocznej.

Tytuł równoległy: Operator you know (wiesz) - distinguishing feature of colloquial communication.

Czasopismo: Świat i Słowo

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (30)

Opis fizyczny: S. 27-42, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.256693

Punktacja MNiSW: 9.000


17/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Informatyczne narzędzia weryfikacji kształtu i łączliwości jednostek leksykalnych na przykładzie wyrażeń z dzieckiem związanych.

Tytuł całości: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku / red. Leonarda Mariak i Joanna Rychter.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2017

Opis fizyczny: S. 165-176, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Norma językowa w świetle współczesnych modeli opisów składniowych.

Tytuł równoległy: Language norm and contemporary models of syntactic description.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 73

Opis fizyczny: S. 91-102, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


19/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o niestandardowej walencji jednostek leksykalnych.

Tytuł równoległy: On non-standard implementations of valence.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 71

Opis fizyczny: S. 151-163, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


20/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Zinformatyzowane procedury oceny poprawności wyrażeń językowych.

Tytuł całości: Donum amicitiae, księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Ewie Kołodziejek / pod red. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2016

Opis fizyczny: S. 33-47, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Słownik kolokacji prawnych : wybrane problemy metodologiczne.

Tytuł całości: System, tekst, człowiek, studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 221-242, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Kolokacje w tekstach prawnych : problemy proceduralne.

Tytuł równoległy: Collocations in legal texts : procedural issues.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 113-125, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura komunikacji językowej. 4: Kultura komunikacji w językach słowiańskich - co nas łączy, co różni, co dziwi / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/psj

Punktacja MNiSW: 7.000


23/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Kolokacje w tekstach prawnych : wykonanie orzeczenia.

Tytuł równoległy: Collocations in legal texts : enforcement of a judgment wykonanie orzeczenia.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 139-149, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura komunikacji językowej. 4: Kultura komunikacji w językach słowiańskich - co nas łączy, co różni, co dziwi / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/psj

Punktacja MNiSW: 7.000


24/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Własności jednostek operacyjnych z segmentem PAMIĘTAĆ.

Tytuł całości: Dyskursy trzeciego tysiąclecia. 3 / pod red. Beaty Afeltowicz i Ewy Pajewskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2015

Opis fizyczny: S. 203-212, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Eliptyczność tekstów prawnych.

Tytuł całości: Język, urząd, prawo / pod red. Magdaleny Czachorowskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 113-124, streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;nr 25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: System i tekst : główne problemy gramatyczne ostatniego ćwierćwiecza (składnia, fleksja, fonologia).

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 95 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 3-12, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


27/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Językowe aspekty trudności w interpretacji tekstów prawnych.

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 7-25, wykr.; streszcz. ang.


28/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Lingwistyczne sposoby kształtowania kulturowego dystansu władzy na przykładzie tekstów prawnych.

Tytuł całości: Kulturowe konteksty języka / pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2014

Opis fizyczny: S. 211-221, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Nieswobodna grupa syntaktyczna : propozycja procedury identyfikacyjnej.

Tytuł całości: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 43-59, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Wybrane problemy opisu wyrażeń metatekstowych.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 89-102, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 332 s., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/74


Autorzy: Moroz Andrzej, Sobotka Piotr, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Maiuscula linguistica : studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: 428 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


33/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Dydaktyka akademicka wobec problemu odróżniania członów zdania (na przykładzie dopełnienia i okolicznika).

Tytuł całości: Z problematyki kształcenia językowego. T. 5 / pod red. Elżbiety Awramiuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2014

Opis fizyczny: S. 293-309

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


34/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Granice błędu : norma językowa a teksty prawne.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 93-107

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura komunikacji językowej. 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski.

Uwagi: 10.14746/psj

Punktacja MNiSW: 4.000


35/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Z tygodnia na tydzień, z powieści na powieść, z meczu na mecz jako przykłady nieswobodnych grup syntaktycznych.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21 z. 2

Opis fizyczny: S. 9-24, streszcz. ang.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 7.000


36/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: O nieswobodnej grupie syntaktycznej.

Tytuł równoległy: On the concept of non-free phrase.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 16 cz. 1

Opis fizyczny: S. 45-61

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 8.000


37/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej.

Tytuł równoległy: Syntactic determinants of cultures.

Czasopismo: Investigationes Linguisticae

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 29

Opis fizyczny: S. 36-49, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/il

Punktacja MNiSW: 5.000


38/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Pomiędzy składnią a leksyką : problemy proceduralne.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 149-161, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


39/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Na przecięciu związków syntagmatycznych i asocjacyjnych, czyli o słabych powiązaniach składnikowych.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 57 nr 5

Opis fizyczny: S. 51-61, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


40/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Zależność a kookurencja : dwa różne sposoby wiązania wyrażeń.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 121-132, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


41/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Założenia opisu jednostek operacyjnych.

Tytuł całości: Dyskursy trzeciego tysiąclecia / pod red. Ewy Pajewskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2011

Opis fizyczny: S. 95-103, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Kryteria oceny poprawności konstrukcji z wyrażeniami niezwiązanymi składniowo.

Tytuł całości: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym = Language norm in the theoretical and pragmatic aspect / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 89-98

Uwagi: Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; t. 57. Kultura Komunikacji Językowej ; 1

Punktacja MNiSW: 5.000


43/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Indywidualne dyspozycje składniowe form trybu rozkazującego : (na przykładzie czasowników BAĆ SIĘ, OBAWIAĆ SIĘ, LĘKAĆ SIĘ).

Tytuł całości: Różne formy, różne treści / [red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 59-71, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 179-194, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Wstawianie i dostawianie : dwie operacje metatekstowe.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 207-216, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 345 s., rys.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 24.000


47/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Akceptowalne nie musi być poprawne, czyli jak oceniamy wyrażenia językowe.

Tytuł całości: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2009

Opis fizyczny: S. 135-140


48/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Akceptowalność a poprawność na przykładzie konstrukcji typu Ewa kupiła album, a Jaś atlas.

Tytuł całości: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2009

Opis fizyczny: S. 149-159


49/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o użyciach parentetycznych jednostki à propos.

Tytuł całości: Z zagadnień leksykalno-semantycznych, materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Beaty Milewskiej i Sylwii Rzedzickiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 259-266

Seria: (Wokół Słów i Znaczeń ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.


50/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Właściwości syntaktyczne wybranych imperatywnych form czasowników w funkcji parentetycznej.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 201-215, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Poprawność a akceptowalność : problemy teoretyczne.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 89 z. 2

Opis fizyczny: S. 124-134

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


52/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Ocena poprawności związków konotacyjnych.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 89 z. 2

Opis fizyczny: S. 145-154

Punktacja MNiSW: 8.000


53/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Projekt strukturalnej klasyfikacji ciągów wtrąconych.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 157-169, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


54/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Parentetyczność form imperatywnych czasownika.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 129-137, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Cechy dystynktywne wybranych parentetycznych struktur czasownikowych.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 149-162, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


56/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Status gramatyczny ciągu o postaci jak widać.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2008

Szczegóły: z. 5 (654)

Opis fizyczny: S. 18-30, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


57/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o ciągach parentetycznych z segmentem mówiąc.

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 187-194

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


58/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: O wtrąceniach z segmentem nie mówiąc.

Tytuł całości: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 299-323

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


59/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Czym są czasowniki parentetyczne?

Tytuł całości: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 225-232

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


60/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o ciągach parentetycznych typu rzecz jasna.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 87 z. 4-5

Opis fizyczny: S. 285-293

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


61/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Wtrącenia nawiasowe w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Tytuł całości: Światy przedstawione, prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 191-200

Punktacja MNiSW: 6.000


62/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Schematy zdań prostych a współrzędna grupa finitywna.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 26-27

Opis fizyczny: S. 179-195, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


63/74


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2006

Szczegóły: z. 9 (638)

Opis fizyczny: S. 30-40, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


64/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Projekt strukturalnej klasyfikacji konstrukcji syntaktycznych zawierających zerowy wykładnik składnika użytego w kontekście.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2005

Szczegóły: z. 8 (627)

Opis fizyczny: S. 13-27, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Syntaktyczna klasyfikacja konstrukcji składniowych zawierających podrzędny składnik zerowy.

Tytuł całości: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 67-81

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/74


Autorzy: Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 259 s.

Uwagi: Bibliografia prac prof. dr hab. Krystyny Kallas s. 11-14.


67/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: O konstrukcjach składniowych typu "Jan nie, Jan też"

Tytuł całości: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 143-156

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Syntaktyczna klasyfikacja konstrukcji składniowych zorganizowanych wokół nadrzędnego nominalnego składnika zerowego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 58

Opis fizyczny: S. 149-162

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


69/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 199 s., il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


70/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Zdanie proste konstytuowane przez współrzędną grupę finitywną a zdanie złożone.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 56

Opis fizyczny: S. 79-94, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


71/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Fraza luźna w zdaniu elementarnym : szyk i dystrybucja.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 50

Opis fizyczny: S. 105-120

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


72/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Wstępne założenia formalnego opisu konstrukcji składniowych zawierających zerowy wykładnik składnika użytego w kontekście.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 1998

Szczegóły: z. 3 (552)

Opis fizyczny: S. 9-21


73/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o definicji członów luźnych i sposobach ich realizacji.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 48

Opis fizyczny: S. 23-33

Punktacja MNiSW: 1.000


74/74


Autorzy: Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac toruńskich językoznawców : (druki zwarte).

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr spec.

Opis fizyczny: S. 12-14

Uwagi: a