Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownia Edytorstwa Naukowego i Praktycznego

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski (Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej)
e-mail: mistrzy@umk.pl

 

Członkowie Pracowni
dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK (Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej)
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak (Katedra Języka Polskiego)
dr Agnieszka Markuszewska (Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej)
dr Barbara Linsztet-Kuczkowska (Katedra Teorii Języka)
dr Milena Śliwińska (Biblioteka Wydziału Humanistycznego UMK)
dr Marcin Lutomierski (Wydawnictwo Naukowe UMK)
mgr Patryk Chłopek (doktorant)
mgr Katarzyna Kaczmarek (doktorantka)

 

Zadania i cele zespołu

  1. Redagowanie jedynego w Polsce czasopisma naukowego poświęconego tekstologii i edytorstwu naukowemu „Sztuka Edycji”.
  2. Organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy i pracownicy wydawnictw, bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.
  3. Inicjowanie badań zmierzających do wypracowania nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim.
  4. Współpraca z innymi ośrodkami edytorskimi w Polsce i za granicą oraz inicjowanie wspólnych projektów naukowych.
  5. Występowanie o granty badawcze, zdobywanie funduszy na działalność naukową.
  6. Organizacja warsztatów i odczytów popularyzujących edytorstwo naukowe i praktyczne.
  7. Aspekt dydaktyczny: prowadzenie specjalności edytorsko-wydawniczej na kierunku filologia polska (I stopień) i Studiów Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym, współprowadzenie specjalności Nowe edytorstwo i copywriting na II stopniu filologii polskiej.