Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

PRZEWODY DOKTORSKIE – procedura wszczynana do 30 kwietnia 2019 roku

Kandydat składa do Rady Wydziału:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, który zawiera:
– propozycję tematu pracy, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
– propozycję osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,
– propozycję dyscypliny dodatkowej,
– prośbę o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku innym niż język polski;
2. Życiorys (forma dowolna – tradycyjna lub CV);
3. Wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej);
4. Konspekt pracy doktorskiej;
5. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;
6. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (załącznik nr 1) (80 KB);
7. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie;
8. Oświadczenie o pozwoleniu na publikację pracy (załącznik nr 2) (25 KB).

Wraz z wnioskiem o wszczęcie kandydat może przedstawić:

9. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (wykaz certyfikatów) (724 KB).

Rada Wydziału wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

ROZPRAWA DOKTORSKA

Kandydat składa w dziekanacie rozprawę doktorską w formie papierowej (w czterech egzemplarzach wydrukowanych dwustronnie) i elektronicznej (na nośniku CD/DVD) wraz z oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem (druk dostępny w dziekanacie). Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim oraz angielskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Promotor przedstawia swoją pisemną opinię dotyczącą rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału, na wniosek promotora, powołuje co najmniej dwóch recenzentów niebędących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski.

EGZAMINY DOKTORSKIE

Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez komisję. Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

RECENZJE

Recenzje przedstawiane są w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone są stronie internetowej szkoły wyższej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w formie elektronicznej. Centralna Komisja zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOPUSZCZENIE DO OBRONY I NADANIE STOPNIA DOKTORA

Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzjami oraz po uzyskaniu przez kandydata pozytywnych wyników egzaminów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. Po zakończeniu obrony Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, a komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Regulacje prawne: