Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa


Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem przez uczestnika stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Studia te prowadzone są w systemie stacjonarnym. Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. W trakcie studiów słuchacz poszerza wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu współczesnej lingwistyki, uzyskuje również możliwość uczestnictwa w zajęciach z dyscyplin pokrewnych oraz lektoratach języka obcego. Głównym celem studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego. Przedmiotem badań szczegółowych, synchronicznych i/lub diachronicznych może być zarówno język polski, jak i języki obce, w szczególności te, które są przedmiotem badań naukowych i działalności dydaktycznej na Wydziale Humanistycznym UMK (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łacina, języki bałkańskie) lub inne, w zależności od zainteresowań i kompetencji uczestnika studiów. Doktorant zdobywa również umiejętności dydaktyczne (w szczególności w zakresie przedmiotów językoznawczych). W programie studiów doktoranckich przewidziane jest zarówno samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia (tzw. praktyki zawodowe), jak i uczestnictwo w zajęciach rozwijających umiejętności z dydaktyki szkoły wyższej.

Kierownik studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa

prof. dr hab. Adam Dobaczewski
Instytut Językoznawstwa
Katedra Teorii Języka
ul. Fosa Staromiejska 3
sala 408
tel. +48 56 611-37-86
e-mail: adamdoba@umk.pl
dyżur: wtorek, godz. 11.30-13.00

Komisja ds. studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa

prof. dr hab. Adam Dobaczewski – przewodniczący
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK – członek
dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK – członek
prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński – członek
mgr Filip Olkiewicz – przedstawiciel doktorantów

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Aleksandra Jurzysta
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 118A
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl
tel. +48 56 611-35-12


Tryb zaliczania roku

Uczestnik studiów doktoranckich składa roczne pisemne sprawozdanie z pracy naukowej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego, wraz z indeksem. Sprawozdanie winno zawierać informacje o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej, a ponadto informacje na temat publikacji, udziału w sesjach naukowych, wygłoszonych referatach, wyjazdach stypendialnych oraz udziału w pracy stowarzyszeń naukowych. Opinia opiekuna naukowego winna zawierać wniosek dotyczący zaliczenia danego roku studiów. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć kierownikowi studiów doktoranckich (ewentualnie za pośrednictwem dziekanatu) w terminie do 20 września każdego roku akademickiego.
Ponadto uczestnik studiów doktoranckich w miesiącu czerwcu w swoim sekretariacie podpisuje końcowe sprawozdanie z odbytych praktyk zawodowych wygenerowane z systemu USOS. Sprawozdanie to jest drukowane przez pracownika dziekanatu zajmującego się ofertą dydaktyczną i po podpisaniu przez doktoranta trafia do jego teczki.
Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i później w porozumieniu z opiekunem naukowym do końca października ustalają indywidualny plan studiów.


Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do przeprowadzenia od 60 (minimum) do 90 (maximum) godzin obliczeniowych na II, III i IV roku studiów. Na I roku studiów doktoranci zobowiązani są uczestniczyć w prowadzeniu zajęć bądź prowadzić zajęcia samodzielnie – w zależności od potrzeb jednostki – w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin. Łącznie w okresie czterech lat studiów doktorant zobowiązany jest przeprowadzić 210 (minimum) – 360 (maximum) godzin zajęć dydaktycznych.


Programy studiów

Program studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 (87 KB)


REGULACJE PRAWNE

Organizacja studiów

Stypendia projakościowe

Stypendia doktoranckie

Pomoc materialna


Samorząd Doktorantów UMK


Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań o nadanie stopnia doktora