Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Staże studenckie realizowane w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 6 – Wydział Humanistyczny”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Celem stażu jest zwiększenie szans studentów na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Staże są adresowane do studentów II i III roku studiów I stopnia na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting. W ramach projektu student odbywa staż w wybranej przez siebie firmie bądź instytucji. Staż trwa nieprzerwanie i jest realizowany w wymiarze od 120 godzin do 240 godzin. Każdy student otrzymuje m.in. stypendium oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Rekrutacja do programu odbywa się raz w roku. Program został zaplanowany na okres: 1.10.2019 – 30.09.2023.Koordynator Projektu
dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
pokój 208
e-mail: sioma@umk.pl
Asystent Koordynatora Projektu
mgr Aleksandra Jurzysta
Dziekanat
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
pokój 118A
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl
tel. 56 611-35-12


DOKUMENTY

Regulamin staży studenckich realizowanych w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” – Zadanie 6 – Wydział Humanistyczny

Zarządzenie Nr 131 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 25 Rektora UMK z dnia 2 marca 2020 r. Regulamin staży studenckich realizowanych w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” – Zdanie 6 – Wydział Humanistyczny

Załącznik nr 1 do Regulaminu staży – Wniosek o przyjęcie na staż
Załącznik nr 2 do Regulaminu staży – Oświadczenie
Załącznik nr 3 do Regulaminu staży – Dane osobowe uczestniczki/uczestnika projektu otrzymującej/otrzymującego wsparcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu staży – Oświadczenie do ZUS
Załącznik nr 5 do Regulaminu staży – Informacja o numerze rachunku bankowego uczestnika stażu
Załącznik nr 6 do Regulaminu staży – Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik nr 7 do Regulaminu staży – Oświadczenie o niezatrudnieniu
Załącznik nr 8 do Regulaminu staży – Dobrowolna zgoda na publikację wizerunku
Załącznik nr 10 do Regulaminu staży – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Załącznik nr 9 do Regulaminu staży – Umowa o staż
Załącznik nr 1 do Umowy o staż – Program stażu
Załącznik nr 2 do Umowy o staż – Zaświadczenie odbycia stażu wraz z opinią pracodawcy
Załącznik nr 3 do Umowy o staż – Lista obecności
Załącznik nr 4 do Umowy o staż – Dziennik stażu
Załącznik nr 5 do Umowy o staż – Formularz oceny stażysty przez pracodawcę
Załącznik nr 6 do Umowy o staż – Formularz oceny stażu przez stażystę
Załącznik nr 7 do Umowy o staż – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8 do Umowy o staż – Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 9 do Umowy o staż – Dane stażysty
Załącznik nr 10 do Umowy o staż – Efekty kształcenia osiągnięte podczas trwania stażu
Załącznik nr 11 do Umowy o staż – Wniosek o refundację poniesionych kosztów