Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Regulamin przedmiotowo-metodycznej praktyki śródrocznej


Regulamin przedmiotowo-metodycznej praktyki śródrocznej w zakresie nauczania języka polskiego i rosyjskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Praktykę śródroczną odbywa student w ramach zajęć z dydaktyki przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym.

2. Typy szkół, w których odbywa się praktyka śródroczna, określone są odpowiednio: na I roku studiów drugiego stopnia – szkoła podstawowa; na II roku studiów drugiego stopnia – szkoła ponadpodstawowa.

3. Szkoły zostają ustalone przez prowadzących zajęcia z przedmiotu dydaktyka przedmiotu na II, II i IV etapie edukacyjnym.

4. Na czas trwania praktyki śródrocznej zostają wybrani nauczyciele-opiekunowie poszczególnych grup zajęciowych.

5. Dziekan Wydziału Humanistycznego na czas trwania praktyki śródrocznej zawiera porozumienie ze szkołami oraz umowy z nauczycielami-opiekunami praktyk.

6. Szczegółowy harmonogram praktyki śródrocznej ustala prowadzący zajęcia z dydaktyki.

7. Praktyka śródroczna trwa cztery semestry, zgodnie z wymiarem godzin przeznaczonych na przedmiot „dydaktykaˮ.

9. Dokumentację praktyki śródrocznej student przedkłada prowadzącemu zajęcia. Dokumentacja jest jednym z elementów, na podstawie których prowadzący zajęcia z przedmiotu „dydaktykaˮ dokonuje zaliczenia w protokole USOS.

10. Student w ramach praktyki śródrocznej jest zobowiązany do:

– hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela, a następnie przez poszczególnych studentów;

– samodzielnego przeprowadzenia minimum 2 lekcji (w 2, 3 i/lub 4 semestrze);

– uczestniczenia w omówieniu lekcji;

– sporządzenia konspektu lekcji przez siebie prowadzonej oraz 2-3 dodatkowe konspekty z dowolnych lekcji obserwowanych.