Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wydziałowy Regulamin Praktyki Metodycznej 


Wydziałowy Regulamin Praktyki Metodycznej

Regulamin przedmiotowo-metodycznej ciągłej praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

(wersja obowiązująca od 2020 roku)


§ 1
ZASADY OGÓLNE

Praktykę metodyczną student może rozpocząć dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów zajęć z dydaktyki przedmiotowej. Wyjątkiem są studenci odbywający praktykę za granicą.
Typy i liczba szkół praktyki metodycznej określone są na poszczególnych kierunkach filologicznych w zależności od oferty danego języka w szkołach.

3)  Każdemu studentowi na czas praktyki metodycznej dyrektorzy szkół przydzielają szkolnych opiekunów praktyk.

4) Ze strony jednostek Wydziału Humanistycznego UMK za organizację praktyki metodycznej na danym roku studiów odpowiada kierunkowy koordynator praktyki.

5) Student odbywający praktykę metodyczną jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.

6) Student wybiera szkołę lub szkoły, w których zamierza odbyć praktykę. Niestandardowy wybór szkoły (np. szkoła zagraniczna, w której naucza się języka polskiego, szkoła wieczorowa) musi być zaakceptowany przez kierunkowego koordynatora praktyki.

7) Zgodę na przyjęcie studenta na praktykę metodyczną wyraża dyrektor szkoły, potwierdzając swą decyzję na specjalnym druku, przygotowanym przez pracownika dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK.

8)  Skierowanie do szkoły na praktykę metodyczną student otrzymuje z Wydziału Humanistycznego.

9) Dziekan Wydziału Humanistycznego na czas odbywania praktyki metodycznej zawiera umowę cywilno-prawną ze szkolnymi opiekunami praktyki.

§2
ZASADY SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI PRAKTYKI CIĄGŁEJ

1) Student ma obowiązek wykazania się udokumentowaną w dzienniku praktyk zgodną z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. liczbą lekcji, w tym właściwą dla kierunku liczbą lekcji prowadzonych samodzielnie oraz lekcji obserwowanych, a także uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (np. w radzie pedagogicznej, zebraniu z rodzicami, posiedzeniu zespołów przedmiotowych).

2) Szczegółowy harmonogram praktyki ustala kierunkowy koordynator praktyk.

3) Czas trwania praktyki wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 45 godzin obserwacji i co najmniej 45 godzin samodzielnego prowadzenia lekcji. 120 godzin należy podzielić na 60 godzin praktyki w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej. Proporcje te mogą ulec zmianie w związku z dostępnością miejsc na praktyki (liczbą nauczycieli i lekcji danego języka w szkołach oraz zmianami form nauczania).

4) Dokumentację praktyki student przedkłada koordynatorowi kierunkowemu w terminie przez niego wyznaczonym. Dokumentacja praktyki obejmuje:

– poprawnie wypełniony dziennik praktyki wraz z „Poświadczeniem odbycia praktyki metodycznej” sporządzonym przez szkolnych opiekunów,

– parafowane przez opiekuna konspekty przeprowadzonych lekcji w liczbie ustalonej przez kierunkowego koordynatora praktyki,

– inne dokumenty ustalone przez kierunkowego koordynatora praktyki w wytycznych do praktyki na początku roku akademickiego.

§3
OBOWIĄZKI KIERUNKOWEGO KOORDYNATORA PRAKTYKI

Do obowiązków kierunkowego koordynatora praktyki należy:

1) zapoznanie studenta z zasadami, organizacją i regulaminem praktyki metodycznej,

2) przekazanie studentowi nie później niż do końca drugiego semestru zajęć z dydaktyki przedmiotowej informacji o dokumentacji związanej z organizacją praktyki ciągłej,

3) kontakt ze szkołami, w których odbywają się praktyki,

4) ocena realizacji w ramach praktyki efektów uczenia się (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.),

5) zaliczenie praktyki na podstawie dostarczonej przez studenta dokumentacji, zawierającej koniecznie pozytywną ocenę szkolnego opiekuna praktyk, oraz wpisanie, po zakończeniu całej praktyki, zaliczenia do protokołu USOS i dziennika praktyk.

§4
OBOWIĄZKI STUDENTA

Student w ramach praktyki metodycznej zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

2) wszechstronnej obserwacji pracy szkolnego opiekuna praktyki i stopniowego włączania się w proces dydaktyczno-wychowawczy,

3) obserwacji oraz samodzielnego prowadzenia lekcji,

4) przygotowania dla uczniów na polecenie szkolnego opiekuna praktyki testu, pracy klasowej, kartkówki, pomocy dydaktycznych,

5) sprawdzania pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki prac uczniowskich (w tym również prac domowych),

6) przygotowania do każdej prowadzonej przez siebie lekcji konspektu (minimum 10 konspektów do lekcji samodzielnie prowadzonych), zaakceptowanego przez szkolnego opiekuna praktyki,

7) omówienia ze szkolnym opiekunem każdej prowadzonej przez siebie lekcji,

8) bezzwłocznego zgłaszania do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

§5
OBOWIĄZKI SZKOLNEGO OPIEKUNA PRAKTYKI

Szkolny opiekun praktyki sprawuje opiekę nad studentem skierowanym na praktykę metodyczną. Do obowiązków szkolnego opiekuna praktyki należy:

1) zapoznanie studenta z organizacją szkoły, zwyczajami i podstawowymi przepisami regulującymi działalność dydaktyczno-wychowawczą placówki,

2) zapoznanie studenta ze swoim warsztatem pracy,

3) umożliwienie studentowi obserwacji lekcji, a następnie ich przeprowadzenie zgodnie z §4 niniejszego regulaminu,

4) omawianie ze studentem wszystkich lekcji przez niego prowadzonych oraz wybranych lekcji, w których student uczestniczył jako obserwatorował,

5) zlecanie studentowi przygotowania testów, kartkówek, prac klasowych i pomocy dydaktycznych,

6) podsumowanie praktyki i ocena jej w formie pisemnej,

7) potwierdzenie własnoręcznym podpisem dokumentów, które student ma obowiązek przedłożyć kierunkowemu koordynatorowi praktyki,

8) przesłanie przed rozpoczęciem praktyki na adres Wydziału Humanistycznego UMK podpisanej umowy oraz rachunku po zakończeniu praktyki,

9) bezzwłoczne zgłaszanie do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

10) w sytuacji zdalnej pracy szkół umożliwienie studentom przygotowywania scenariuszy i materiałów lekcyjnych, a także wykonywania innych czynności pomocniczych w trybie zdalnym i zaliczenia ich w poczet godzin praktyki.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną szczegółowe wytyczne związane z liczbą godzin oraz sposobem odbywania (nauczanie tradycyjne lub zdalne) lekcji obserwowanych i prowadzonych, a także wykonywaniem pozostałych obowiązków wynikających z Wydziałowego Regulaminu Praktyki Metodycznej ustalają kierunkowi koordynatorzy praktyki zgodnie z zaleceniami Prodziekana ds. studenckich.