Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Władze rektorskie nowej kadencji

Rektor elekt prof. Andrzej Tretyn i jego zespół rozpoczną kadencję 1 września 2024 r.
Rektor elekt prof. Andrzej Tretyn i jego zespół rozpoczną kadencję 1 września 2024 r. fot. Andrzej Romański

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył powołania prorektorom UMK na kadencję 2024-2028.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn spotkał się 12 kwietnia z osobami, które zaprosił do współpracy w kierowaniu Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w nowej kadencji. Od 1 września 2024 r. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z rektorem prof. Andrzejem Tretynem, zarządzać będą:

  • dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK z Wydziału Chemii, prorektorka ds. kontaktów międzynarodowych;
  • dr hab. Dariusz Grzanka z Wydziału Lekarskiego, prorektor ds. Collegium Mediucum;
  • dr hab. Adam Kola, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego, prorektor ds. nauki;
  • dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej;
  • dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji, prorektorka ds. studenckich i kształcenia.
Program nowych władz UMK można znaleźć na stronie https://tretynteam.pl/
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, prorektorka ds. kontaktów międzynarodowych – od początku kariery związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie oraz uzyskała stopień doktora (2003) i doktora habilitowanego (2019). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące układów iminowych, związków koordynacyjnych m.in. miedzi, cynku czy srebra, zjawiska luminescencji, diod OLED oraz układów sensorycznych. Odbyła staże naukowe m.in. w RPA (stypendium Uniwersytetu w Stellenbosch), we Włoszech (Uniwersytet w Pavii), na Łotwie (Uniwersytet w Rydze – stypendium the Latvian state scholarships to the State Education Development Agency) i w Danii (Uniwersytet w Aalborgu). We współpracy z naukowcami z Włoch, Słowacji, Łotwy, Litwy, Francji i Ukrainy realizuje grant HORIZON Europa SENSACORN4 dotyczący nowatorskich optycznych czujników nanokompozytowych do analizy mikro- i makroelementów w roślinach kukurydzy, którego jest kierowniczką. Prof. Magdalena Barwiołek jest członkinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także Rady Programowej kierunku chemia. Była jedną z koordynatorek procesu akredytacji europejskiej programu kształcenia kierunku chemia. Od lat działa w Zespole ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Chemii. Pełni funkcję prodziekanki ds. Organizacji i Współpracy na WCh UMK, jest wiceprzewodniczącą oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także członkinią Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Była współorganizatorką IV Forum Chemii Nieorganicznej w Toruniu oraz 65. Zjazdu PTCh w Toruniu, od lat aktywnie uczestniczy w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Jest promotorką 35 prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Obecnie pod jej opieką znajdują się dwie doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Academia Scientiarum Thoruniensis oraz Academia Copernicana. Jest też absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania szkołą wyższą oraz uczestniczką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Prof. dr hab. Dariusz Grzanka, prorektor ds. Collegium Mediucum – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w 2016 r. na podstawie osiągnięcia pt. "Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek". Jest autorem lub współautorem blisko 300 publikacji. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Był kierownikiem i wykonawcą grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie wielokrotnie nagradzanego patentu na "Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych", którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Za prowadzoną działalność naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny. Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczącym zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania, drogę zawodową związał z Katedrą Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Pełni ponadto funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Medyczne.

Dr hab. Adam Kola, prof. UMK, prorektor ds. nauki – w 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 5 lat później uzyskał stopień doktora, a w 2020 r. – doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. Od listopada 2019 r. kieruje Uniwersyteckim Centrum Doskonałości IMSErt – Interakcje: Umysł, Społeczeństwo, Środowisko. W latach 2016-2019 był prodziekanem Wydziału Filologicznego, a w latach 2019-2020 Wydziału Humanistycznego, wcześniej – zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK. Od 1 stycznia 2024 r. pełnię funkcję assistant secretary-general w afiliowanej przy UNESCO Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (FILLM), zaś w latach 2019-2022 zasiadał w zarządzie International Comparative Literature Association. W roku 2023 należał do grupy roboczej Komisji Europejskiej zajmującej się przygotowaniem wytycznych dotyczących Citizen Engagement for Knowledge Valorization. W roku 2023 ukończył studia podyplomowe "Accelerated Management Program" w Yale School of Management (Yale University), w 2020 – miesięczne  szkolenie "Complexity Interactive" (SFI-CI) w Santa Fe Institute (USA), w 2019 – szkolenia "Leaders in University Management" na University College London, zaś w 2011 uczestniczył w pierwszej sesji "Institute for World Literature" (Pekin, Chiny), zorganizowanej przez Harvard University i Peking University. Dzięki stypendium Bekkera NAWA w roku akademickim 2021/2022 przebywał w Institute for Advanced Study w Universiteit van Amsterdam. W latach 2016-2019 był visiting researcher w Institute on the Formation of Knowledge w University of Chicago. Wcześniej przebywał na stypendiach w: Harriman Institute na Columbia University w Nowym Jorku (2009), w Uniwersytecie Czech Południowych w Czeskich Budziejowicach (2007), Uniwersytecie w Lublanie (2004) oraz Uniwersytecie Karola w Pradze (2002-2003). Wykonywał także kwerendy w wielu europejskich i amerykańskich archiwach, takich jak: Harvard (2009, 2012), MIT (2009, 2012) czy Narodowa Biblioteka Medycyny w Bethesdzie (2018). Był kierownikiem i wykonawcą w grantach finansowanych przez NCN, KBN oraz w ramach NPRH, a także pięciokrotnym stypendystą FNP. Otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2012-2015), był także finalistą nagród naukowych "Polityki" (2014). Od wielu lat ocenia wnioski grantowe w programach krajowych i zagranicznych, a także w projektach europejskich. Jego badania koncentrują się wokół historii intelektualnej Europy Środkowej i Wschodniej, historii idei oraz literatury porównawczej XIX i XX wieku. Jednym z głównych tematów badawczych prof. Adama Koli jest mechanizm transferu wiedzy jako zjawiska społecznego, historycznego, geopolitycznego oraz kulturotwórczego. Jest autorem trzech monografii, redaktorem wielu tomów zbiorowych i numerów monograficznych czasopism. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych po polsku, czesku, rosyjsku, niemiecku i angielsku. Tłumaczył także teksty naukowe i historyczne z języka czeskiego i angielskiego.

Dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika związana od 1992 r., czyli od rozpoczęcia studiów na Wydziale Sztuk Pięknych, na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo. W 2004 r. obroniła doktorat na temat architektury i urbanistyki Torunia w czasach Cesarstwa Niemieckiego. Zabytkowa architektura Torunia często pojawia się w je artykułach, jest także przedmiotem licznych dokumentacji konserwatorskich, takich jak badania architektoniczne, inwentaryzacja elementów wyposażenia wnętrz oraz kart ewidencyjnych zabytków. Drugim nurtem badawczym, będącym w kręgu naukowych zainteresowań prof. Joanny Kucharzewskiej, jest współczesna architektura w dobie globalizacji oraz relacji międzykulturowych. Z tym wiązały się jej wyjazdy m.in. do USA, Niemiec i Włoch czy stypendia w Korei Południowej i Chinach. Zebrane wówczas materiały wykorzystała m.in. do napisania książki pt. "Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego" (2015), która była osiągnięciem pozwalającym na uzyskanie w 2016 r. stopnia doktora habilitowanego. W 2019 r. awansowała na stanowisko profesora uczelni. Od 2016 r. pełni funkcje kierownicze na uczelni: była zastępcą dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, a od 2020 r. jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych. W trakcie swojej kadencji nawiązała wiele kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podpisała liczne porozumienia o współpracy z instytucjami kultury i edukacji, galeriami i muzeami, ośrodkami badawczymi i fundacjami. Osiągnięcia prof. Joanny Kucharzewskiej na polu naukowym i dydaktycznym zostały docenione przez niezależne gremia – została uhonorowana m.in. Wyróżnieniem Fundacji Stefana Batorego (2004) oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2005), a w 2019 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Należy do prestiżowych organizacji: Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-Polska, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest też absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania szkołą wyższą.

Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – w 1998 r. ukończył socjologię na Wydziale Humanistycznym UMK. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2014 – doktora habilitowanego w zakresie socjologii. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania szkołą wyższą. Był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Wirginii, Charlottesville oraz Fundacji im. Stefana Batorego i Foreign and Commonwealth Office na Uniwersytecie Oksfordzkim (Nuffield College). Został nagrodzony stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami".  Zainteresowania badawcze prof. Radosława Sojaka skupiają się wokół socjologii wiedzy i nauki oraz analizy dyskursu publicznego. Poszukuje teoretycznych "futerałów" pozwalających zrozumieć rzeczywistość społeczną, od zawsze też był zainteresowany debatą publiczną i jej jakością. Współtworzył i do dziś animuje Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego – jedyną w Polsce otwartą bazę danych monitorującą dostęp polityków i komentatorów do mediów. CMDP prowadzi nieprzerwany, codzienny monitoring od 2015 r. Jest autorem lub współautorem ośmiu monografii naukowych (dwóch w języku angielskim). Jego rozprawa "Paradoks antropologiczny" w 2005 r. ukazała się w prestiżowej serii Monografie FNP. Prócz tego na jego dorobek składają się cztery tomy redagowane lub współredagowane oraz liczne artykuły (25 rozdziałów i 29 publikacji w czasopismach). W 2012 r. kierował międzynarodowym projektem badawczym pt. "Dyskurs publiczny na temat energii nuklearnej przed i po katastrofie Fukushima", stanowiącym część międzynarodowego projektu badawczego współfinansowanego przez EFDA: Socio-Economic Research on Fusion realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Asocjacji EURATOM. W latach 2011-2015 kierował projektem badawczym NCN "Arystokraci i rzemieślnicy. Socjologiczna analiza dialektyki stylów badawczych". Był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii (2004-2007), a następnie prodziekanem Wydziału Humanistycznego UMK ds. studenckich (2008-2016). Od 2016 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, a od 2019 r. – dziekana nowo utworzonego Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Jego działalność organizacyjna nie ograniczała się jedynie do UMK. Był aktywnym członkiem eksperckich zespołów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych (2012-2014) oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych (2011-2015). W latach 2017-2021 zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych przy MEN, a od 2017 r. do dziś reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej (Governing Board) międzynarodowego ośrodka badawczego Centre for Educational Research and Innovation OECD. W 2020 r. za działalność organizacyjną został uhonorowany nagrodą II stopnia MNiSW.

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, prorektorka ds. studenckich i kształcenia – studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła w 2002 r., w tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMK na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2007 r., zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – w 2016 r. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Obecnie pełni funkcje: kierowniczki Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, kierowniczki studiów doktoranckich w zakresie prawa oraz kierowniczki studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego na WPiA UMK. Jest też senatorką UMK w trwającej kadencji (2020-2024). W swoim dorobku ma ponad 130 prac naukowych (w tym dwie monografie). Była stypendystką MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu, jest członkinią European Law Institute, European Association of Private International Law, a także polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Wypromowała 5 doktorów, a obecnie pod jej opieką znajduje się kilkoro doktorantów, w tym w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK oraz w Academia Copernicana. Była recenzentką w kilku zakończonych przewodach doktorskich w Polsce oraz jednym prowadzonym przez WPiA UW oraz Université Paris II – Assas (Sorbonne) oraz recenzentką lub członkinią komisji w czterech zakończonych przewodach habilitacyjnych. Od lat współpracuje z różnymi podmiotami gospodarczymi, publicznymi, samorządami zawodowymi, prowadząc działalność szkoleniową i opiniodawczą. Działalność tę prowadzi także na UMK, m.in. w Centrum Ekspertyz Prawnych WPiA UMK czy na zlecenie Rektora UMK i innych jednostek. W trakcie pracy na UMK należała do licznych komisji wydziałowych oraz rektorskich, których praca dotyczyła m.in. jakości kształcenia, programów studiów czy kryteriów awansu naukowego. Była przewodniczącą (2008-2016) i członkinią (2016-2020) Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, członkinią Komisji ds. Własności Intelektualnej UMK (2008-2016), Komisji ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (od 2014), a także Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK (2016-2020). Od 2007 r. opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym "Niematerialni" zajmującym się prawem własności intelektualnej, współpracuje również z kołem naukowym "LexMedica".

pozostałe wiadomości