Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wewnątrzwydziałowe regulacje dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających na studia

Podstawowe informacje dla studentów i pracowników Wydziału Humanistycznego

 

 1. Student zgłasza chęć uczestnictwa w programie Erasmus+ za pomocą formularza on-line w wyznaczonym terminie i przekazuje swoje dane koordynatorowi kierunkowemu programu Erasmus+ na Wydziale Humanistycznym UMK.
 2. Koordynator kierunkowy udziela niezbędnych informacji studentowi zgłaszającemu chęć wyjazdu.
 3. Pełnomocnik dziekana ds. mobilności w wyznaczonym terminie przekazuje wszystkie zaakceptowane zgłoszenia studentów do Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (dalej skrót: DMPiME).
 4. Student musi także uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich oraz prorektora ds. kształcenia na wyjazd, dokument jest najpierw podpisywany na Wydziale, dalej przesyłany przez studenta do DMPiME:
  1. wypełniony dokument należy przesłać do osoby obsługującej administracyjnie program Erasmus na Wydziale Humanistycznym.
 5. Studentom, którzy część studiów odbywają w uczelni zagranicznej, przyznawany jest Indywidualny Plan Studiów (Regulamin studiów, 42, PUNKT 2).
 6. Student, który został przyjęty do programu Erasmus+, jest zobowiązany do wypełnienia Learning Agreement (dalej skrót: LA), dokumentu, który określa program kształcenia studenta w okresie realizowania mobilności:
  1. w treści A tabeli wskazuje się zajęcia realizowane w uczelni przyjmującej, treść B tabeli stanowi wykaz zajęć, które będą zaliczone automatycznie w UMK po zrealizowaniu programu z tabeli A;
  2. wyjazd z pustą tabelą B nie jest zgodny w wymogami programu Erasmus+.
 7. Dobór zajęć realizowanych w uczelni przyjmującej powinien być ustalony przez studenta po konsultacjach z koordynatorem programu Erasmus+ na danym kierunku:
  1. student powinien tak dobierać przedmioty, by ich łączna wartość punktowa wynosiła 30 punktów ECTS; lub 60 punktów ECTS w przypadku wyjazdów na rok;
  2. jeśli w tabeli A i B nie ma wymaganej wartości punktowej, konieczne jest wypełnienie aneksu do LA;
  3. należy tak konstruować program zajęć w uczelni przyjmującej, by skorelować je z zajęciami, do których realizacji student byłby zobowiązany na mocy programu studiów danego kierunku i danego roku na Wydziale Humanistycznym UMK;
  4. w sytuacji, w której sylabusy zajęć identyfikowanych w uczelni przyjmującej nie pokrywają się z sylabusami w uczelni macierzystej (należy oczekiwać, że z taką sytuacją student najczęściej będzie miał do czynienia), rekomenduje się porównanie efektów uczenia przypisanych poszczególnym przedmiotom i wybór zajęć, które w sposób przybliżony są skorelowane z zajęciami objętymi programem studiów;
  5. koordynator programu Erasmus + pomaga w doborze zajęć w uczelni przyjmującej, a w sytuacjach problematycznych student i/lub koordynator programu Erasmus+ konsultuje się z koordynatorem danego kierunku i wykładowcą danego przedmiotu.
 8. W LA mogą być zawarte dodatkowe przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych.
 9. LA jest najpierw parafowany przez kierunkowego koordynatora programu Erasmus+, następnie podpisywany przez pełnomocnika dziekana ds. mobilności.
 10. Zatwierdzony przez pełnomocnika dziekana ds. mobilności oraz uczelnię przyjmującą LA jest niezwłocznie przesyłany (w formie papierowej lub jako skan) do DMPiME, a także do dziekanatu, do osoby obsługującej dany kierunek studiów.
 11. LA może być przez studenta zmieniony w ciągu 4 tygodni od daty rozpoczęcia zajęć w uczelni przyjmującej:
  1. rekomenduje się skonsultowanie potrzeby i zakresu zmian z koordynatorem kierunkowym programu Erasmus+;
  2. zmieniony LA musi być parafowany przez kierunkowego koordynatora programu Erasmus +, następnie zatwierdzony i podpisany przez pełnomocnika dziekana ds. mobilności;
  3. dokument w nowej wersji jest niezwłocznie przesyłany przez studenta do DMPiME i do osoby obsługującej dany kierunek studiów w dziekanacie.
 12. Student odbywający studia w uczelni zagranicznej nie rejestruje się na zajęcia w systemie USOS na Wydziale Humanistycznym UMK, chyba że do LA dołączony jest aneks do umowy.
 13. Aneks do LA wskazuje przedmioty, które są realizowane przez studenta w czasie pobytu za granicą lub po odbyciu mobilności w uczelni macierzystej:
  1. aneks musi zostać parafowany przez kierunkowego koordynatora programu Erasmus+ i podpisany przez pełnomocnika dziekana ds. mobilności;
  2. dokument należy przekazać do dziekanatu;
  3. student jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z wykładowcami, których przedmioty zostały wskazane w aneksie;
  4. wykładowca wyznacza sposób realizacji efektów uczenia przypisanych jego przedmiotowi, ustala formę i termin ich zaliczenia (zadania wykonywane w czasie pobytu, konsultacje zdalne, uczestnictwo w części zajęć, o ile odbywają się w sposób zdalny i o ile plan zajęć realizowanych w uczelni przyjmującej to umożliwia);
  5. na zajęcia wskazane w aneksie student musi być zarejestrowany w systemie USOS;
  6. aneks do LA nie jest obligatoryjny.
 14. Student, który w uczelni przyjmującej nie uzyskał zaliczenia przedmiotu, musi niezwłocznie zwrócić się do prodziekana ds. studenckich:
  1. prodziekan ds. studenckich analizuje sytuację studenta (np. zobowiązuje do okazania stosownych dokumentów poświadczających przystąpienie do zaliczeń lub niemożliwość przystąpienia do zaliczeń poprawkowych z uwagi np. na niepokrywające się terminy sesji, konsultuje się z koordynatorem programu Erasmus+ w uczelni przyjmującej / wskazanym wykładowcą danego przedmiotu) i podejmuje decyzję;
  2. prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na przystąpienie do zaliczenia analogicznego przedmiotu, który byłby realizowany na Wydziale Humanistycznym, wydaje stosowne dyspozycje studentowi i wykładowcy;
  3. student, któremu umożliwi się ponowne zaliczenie przedmiotu, musi niezwłocznie skontaktować się z wykładowcą i przekazać informacje do koordynatora kierunkowego programu Erasmus+ i pełnomocnika ds. mobilności;
  4. wykładowca wyznacza materiał, który będzie przedmiotem zaliczenia oraz formę i termin jego uzyskania;
  5. rekomenduje się przystąpienie do zaliczenia w czasie pobytu za granicą (np. w formie zdalnej) i niezostawianie rozliczenia na czas po odbyciu mobilności;
  6. w sytuacji, gdy nie będzie możliwa realizacja wskazań z punkt e) z uwagi na późne otrzymanie Transcript of Records zaleca się studentom uprzedzenie wykładowców i ustalenie z nimi stosownego terminu zaliczenia.
 15. Student po zakończeniu pobytu w uczelni przyjmującej niezwłocznie musi rozliczyć swój pobyt:
  1. w tym celu należy wypełnić tabelę wskazującą przedmioty zrealizowane w uczelni przyjmującej i ich korelaty w uczelni macierzystej wraz z ocenami. Osobom, które w Transcript of records mają wpisane ZALICZENIA zamiast ocen wpisuje się do tabelki po powrocie także ZAL;
  2. W celu jej poprawnego wypełnienia należy skonsultować się z koordynatorem kierunkowym programu Erasmus+;
  3. Wypełniony dokument należy niezwłocznie przekazać do dziekanatu, by osoba obsługująca dany kierunek studiów mogła rozliczyć studenta w systemie USOS.
 16. Student może przedłużyć pobyt w uczelni przyjmującej:
  1. wszystkie dokumenty student przesyła najpierw do DMPiME w celu ich sprawdzenia pod względem formalnym;
  2. student nie może wnioskować o przedłużenie po terminie upływu umowy finansowej;
  3. DMPiME przesyła skany dokumentów na Wydział i potem do prorektora.
  4. student wypełnia także podanie o zgodę na przedłużenie pobytu, które na Wydziale podpisuje prodziekan ds. studenckich, następnie student przesyła je do DMPiME;
  5. student – po pozytywnym rozpatrzeniu podania – przekazuje niezwłocznie informacje pełnomocnikowi ds. mobilności, koordynatorowi programu Erasmus+ oraz osobie obsługującej jego kierunek studiów w dziekanacie;
  6. do LA należy wprowadzić zmiany (ewentualnie zmiany w aneksie do LA), które obejmują II semestr –  jeśli przedłużenie jest semestralne;
  7. przedłużenia ze względu na zmiany w harmonogramie sesji egzaminacyjnej w uczelni przyjmującej nie wymagają zmian w LA;
  8. zaleca się przed podjęciem decyzji o przedłużeniu pobytu i przed przesłaniem dokumentów do DMPiME konsultacje z koordynatorem kierunkowym programu.
 17. Jeżeli student przebywający za granicą znajdzie się w sytuacji trudnej lub konfliktowej, powinien niezwłocznie zgłosić problem prodziekanowi ds. studenckich, który podejmuje adekwatne działania pomocowe.
 18. Wszystkie dokumenty: np. formularz zgłoszenia on-line, learning agreement, zgoda na wyjazd, należy pobrać ze strony.

Tabela, którą student wypełnia po odbyciu mobilności, jest zawarta tutaj: Wzory podań i druki.

 1. Zaleca się dokładną analizę zasad działania programu Erasmus+ (dostępne na stronie umk.pl).
 2. Student jest zobowiązany także do formalnego rozliczenia wyjazdu w DMPiME.
 3. Osoby odpowiedzialne za realizację programu Erasmus+ na Wydziale Humanistycznym UMK:
  1. prodziekan ds. studenckich – dr hab. Marzenna Cyzman-Eid, prof. UMK: mcyzman@umk.pl;
  2. pełnomocnik dziekana ds. mobilności – dr Jarosław Hetman: jarekhetman@umk.pl
  3. koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+ na Wydziale Humanistycznym: Koordynatorzy programu ERASMUS+ na Wydziale Humanistycznym.
  4. osoby obsługujące kierunki studiów w dziekanacie: Administracja.
  5. zgodę na wyjazd proszę przesyłać na adres aleksandra.jurzysta@umk.pl, pani mgr Aleksandra Jurzysta odsyła podpisaną zgodę studentowi;
  6. w zastępstwie pełnomocnika dziekana ds. mobilności learning agreement może być podpisany tylko przez prodziekana ds. studenckich;
  7. wszystkie szczegółowe pytania dotyczące programu Erasmus prosimy kierować do koordynatorów kierunkowych programu Erasmus+.