Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wzory podań i druki


1. Podanie o powtarzanie roku 

Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku. Studenci z III r. studiów pierwszego stopnia i II r. studiów drugiego stopnia podanie składają do 20 września. Przed złożeniem podania w dziekanacie należy zgłosić się do koordynatora danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych. Powtarzanie roku wiąże się z obciążeniami finansowymi.

2. Podanie o wpis warunkowy na wyższy rok studiów 

Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku. Wpis o warunek długoterminowy wiąże się z obciążeniami finansowymi.

3. Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów 

Podanie należy złożyć do 20 września każdego roku.

4. Prośba o wyrażenie zgody na przepisanie ocen 

Na przepisane przedmioty student nie zapisuje się w systemie USOS. Podanie należy złożyć do dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć.

5. Prośba o wyrażenie zgody na zwolnienie ze szkolenia BHP 

Kurs BHP jest ważny 5 lat. Po tym okresie student musi ponownie zaliczyć szkolenie, które dostępne jest na platformie Moodle UMK.

6. Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów

Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie dokumentujące powód ubiegania się o IOS.

7. Wykaz przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej w ramach programu ERASMUS+

8. Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej

9. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Podanie należy złożyć do 16 września każdego roku.

10. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Aby odebrać dokumenty z akt osobowych studenta, należy zwrócić legitymację studencką.

11. Podanie o okolicznościowy długoterminowy urlop dziekański

Za zgodą Prodziekana ds. Studenckich student w trakcie urlopu dziekańskiego może brać udział w określonych przez Prodziekana zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Należy wówczas w podaniu podać nazwy tych realizowanych przedmiotów, z podziałem na semestr zimowy i letni. Student powracający z urlopu zobowiązany jest skontaktować się z koordynatorem danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych.

12. Podanie o urlop zdrowotny

W trakcie urlopu zdrowotnego, po uzyskaniu zgody komisji lekarskiej, student może brać udział w określonych przez Prodziekana ds. Studenckich zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Należy wówczas w podaniu podać nazwy tych realizowanych przedmiotów, z podziałem na semestr zimowy i letni. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest – przed podjęciem zajęć – złożyć Prodziekanowi ds. Studenckich orzeczenie komisji lekarskiej o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania, należy ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego. Student powracający z urlopu zobowiązany jest ponadto skontaktować się z koordynatorem danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych.

13. Skierowanie na Komisję Lekarską

Od dnia 01.01.2023 r. studenci kierunków studiów prowadzonych w Toruniu w celu ustalenia terminu posiedzenia Komisji Lekarskiej do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych dla studentów powinni skontaktować się z rejestracją Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, zlokalizowanej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu.
W celu ustalenia terminu wizyty należy skontaktować się z rejestracją pod nr telefonu: 56 611 99 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Rejestracja mieści się na pierwszym piętrze (Stary Budynek nr B), pokój 134. Rejestracji można również dokonać drogą e-mail: medycynapracy@mps.torun.pl.
Dokumentację medyczną należy przedstawić Komisji Lekarskiej podczas wyznaczonego posiedzenia.

Więcej informacji

14. Upoważnienie do odbioru dokumentów

Student upoważnia osobę/y do odbioru dokumentów związanych z tokiem lub zakończeniem studiów, np. zaświadczenia o byciu studentem, dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa dojrzałości itp.

15. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej

W celu uzyskania duplikatu legitymacji studenckiej należy na indywidualne konto studenta wnieść opłatę w wysokości 33 PLN i przynieść do dziekanatu wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty.