Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa trwają cztery lata (osiem semestrów) i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Głównym celem studiów jest napisanie dysertacji doktorskiej i pozyskanie zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie badawczej literaturoznawstwa. Adresatami studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa są osoby, którym zależy na pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności i wykształceniu nowych postaw w zakresie badań literatury i kultury, nauczyciele w dziedzinach filologicznych i neofilologicznych, dziennikarze różnych mediów, tłumacze, animatorzy kultury. Absolwenci studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa znają najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane z literaturoznawstwem, znają zaawansowaną metodykę i metodologię prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Potrafią pisać oryginalne prace naukowe. Są świadomi swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kierownik studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa

dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej
ul. Fosa Staromiejska 3
sala 211
tel. służbowy: (56) 611-35-31
e-mail: jurans@umk.pl
dyżur: wtorek, godz. 14.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu)

Komisja ds. studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa

dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK – przewodnicząca
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz – członek
prof. dr hab. Dariusz Brzostek – członek
dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK – członek
dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK – członek
mgr Aleksandra Brzostek-Przybyszewska – przedstawicielka doktorantów

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Aleksandra Jurzysta
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 118A
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl
tel. (56) 611-35-12


Tryb zaliczania roku

Uczestnik studiów doktoranckich w formie pisemnej składa roczne sprawozdanie z pracy naukowej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego, wraz z indeksem. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej, ponadto informacje o publikacjach, czynnym i biernym udziale w sesjach naukowych, wyjazdach stypendialnych oraz udziale w pracy stowarzyszeń naukowych. Opiekun składa pisemną opinię o prowadzonych przez doktoranta zajęciach wraz ze sformułowanym wyraźnie wnioskiem dotyczącym zaliczenia danego semestru. Sprawozdanie wraz z opinią oraz indeks należy złożyć bezpośrednio kierownikowi studiów doktoranckich (lub za pośrednictwem dziekanatu) w terminie do 20 września każdego roku akademickiego.

Ponadto uczestnik studiów doktoranckich w miesiącu czerwcu w swoim sekretariacie podpisuje końcowe sprawozdanie z odbytych praktyk zawodowych wygenerowane z systemu USOS. Sprawozdanie to jest drukowane przez pracownika dziekanatu zajmującego się ofertą dydaktyczną i po podpisaniu przez doktoranta trafia do jego teczki.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i później w porozumieniu z opiekunem naukowym do końca października ustalają indywidualny plan studiów (40 KB).


Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do przeprowadzenia w okresie czterech lat studiów od 210 (minimum) do 360 (maximum) godzin zajęć dydaktycznych. Na I roku studiów doktoranci zobowiązani są uczestniczyć w prowadzeniu zajęć bądź prowadzić zajęcia samodzielnie – w zależności od potrzeb jednostki – w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin.


Programy studiów

Program studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 (38 KB)


REGULACJE PRAWNE

Organizacja studiów

Stypendia projakościowe

Stypendia doktoranckie

Pomoc materialna


Samorząd Doktorantów UMK


Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań o nadanie stopnia doktora