Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wydziałowi Koordynatorzy Praktyk


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK ds. Praktyk Studenckich

dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK – pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: lingwistyka praktyczna i copywriting, filologia polska s2 sp. copywriterska

DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 202
e-mail: sioma@umk.pl

dr Artur Karasiński – pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: filologia bałkańska, filologia rosyjska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, kulturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa, lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem czeskim

DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 314
e-mail: akarasinski@umk.pl

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z 14 maja 2013 roku każdy student studiów I stopnia jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej, której wymiar godzinowy, termin rozliczenia się z nich studenta oraz przypisaną im liczbę punktów ECTS określają plany studiów, zatwierdzone na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.

Liczba godzin praktyk została określona na “co najmniej 60”. Oznacza to, że można zrealizować więcej godzin, nie można mniej.

Praktyki można odbywać w zakładach pracy, które są potencjalnym miejscem pracy dla osób po danym kierunku studiów, co oznacza, że w czasie praktyki należy wykorzystywać wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów. Najchętniej widzianymi miejscami odbywania praktyk są szkoły (w tym językowe), placówki oświatowe (np. biblioteki), placówki kulturalne (domy kultury, muzea, galerie itp.), biura podróży, biura firm współpracujących z zagranicą, urzędy gminy lub miasta itd. Naturalnie nie jest to kompletna lista – w wypadku, gdy student będzie chciał odbyć praktykę w danym zakładzie pracy może się skontaktować z Pełnomocnikiem ds. Praktyk celem uzyskania informacji, czy ten zakład pracy jest dopuszczalnym miejscem odbywania praktyki.

Procedura uzyskania zgody i załatwienia wszelkich formalności jest następująca:

  • trzeba zgłosić się do wybranego zakładu pracy z podaniem o przyjęcie na praktykę i uzyskać na to pisemną zgodę (pieczątka i podpis);
  • z tą zgodą trzeba się zgłosić do Pełnomocnika ds. Praktyk, celem uzyskania porozumienia między UMK a zakładem pracy (godziny dyżurów wypisane są powyżej).

UWAGA! Osoby, które zgłaszają się po porozumienie między UMK a zakładem pracy, muszą dysponować następującymi danymi: nazwa zakładu pracy, stanowisko + imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład pracy, termin praktyki, dane studenta (imię, nazwisko, kierunek, rok, nr albumu).

  • trzeba pobrać kartę praktyk i w czasie trwania praktyki ją uzupełnić;
  • trzeba zapisać się na praktykę w systemie USOS (niekoniecznie w tym momencie, można wcześniej).

PO PRAKTYCE trzeba dostarczyć do Pełnomocnika ds. Praktyk:

1. podanie o przyjęcie na praktykę ze zgodą zakładu pracy,
2. podpisane porozumienie między UMK a zakładem pracy,
3. wypełnioną i podpisaną (także przez pracownika zakładu) kartę praktyk.