Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Kierunki studiów


STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Etnologia – antropologia kulturowa

Etnologia – antropologia kulturowa zajmuje się poznawaniem i opisywaniem rozmaitych kultur świata, badaniem istniejących podobieństw i odmienności. Umożliwia głębsze zrozumienie kultury własnej i jej wewnętrznej różnorodności. Na specyfikę studiów składają się m.in.: badania terenowe i wyjazdy badawcze; zajęcia praktyczne i warsztatowe umożliwiające zdobycie zawodowych kompetencji przydatnych w animacji kultury, muzealnictwie, turystyce, mediach, NGO-sach; poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych; poznanie tradycji i dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju. Studia na kierunki etnologia przygotowują do pracy w: instytucjach kultury; instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, folklorem, kulturą wsi i miast;  ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami; organizacjach rządowych i pozarządowych; instytucjach kulturalno-oświatowych, w sektorze turystyki; muzeach i skansenach; ośrodkach badań społecznych i mediach.
strona kierunku

2. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ukończenie studiów polonistycznych daje absolwentowi bardzo wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty, poprzez placówki kulturalne, po media.
strona kierunku
blog kierunku
facebook

3. Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca to studia dla obcokrajowców interesujących się językiem polskim, polską kulturą, życiem społecznym i gospodarką, a także dla przedstawicieli Polonii chcących zdobyć lub uzupełnić wykształcenie filologiczne. Główne miejsce w programie studiów zajmuje intensywna nauka języka polskiego, zawierająca bloki przedmiotów kształcących umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka, język polskiej w edukacji średniej i wyższej). Praktyczną naukę języka polskiego uzupełniają przedmioty pogłębiające wiedzę o języku polskim, zapoznające z polską literaturą, kulturą, historią i realiami życia, a także nauka drugiego języka nowożytnego.
strona kierunku

4. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.
strona kierunku
facebook

5. Japonistyka

Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także historię i język Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków.
strona kierunku

6. Filologia włoska

Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości. Italianista stał się jeszcze bardziej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na filologii włoskiej – winny to być osoby otwarte i tolerancyjne dla odmiennych od polskich wzorców kulturowych.
strona kierunku

7. Filologia rosyjska

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego, w tym również do pracy w sferze biznesu. Dodatkowo, w ramach 30 punktów ECTS, które studenci studiów II stopnia uzyskują do dowolnego wykorzystania poza podstawowym limitem punktów (120 ECTS), istnieje możliwość nabycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela języka rosyjskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli lub zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie twórczego pisania i komunikacji kreatywnej (copywriting).
strona kierunku

8. Filologia romańska

Język francuski to jeden z najpopularniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
facebook

9. Filologia germańska

Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.
strona kierunku
facebook

10. Filologia bałkańska

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
facebook

11. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie łączy w sobie program studiów trzech specjalności: filologii klasycznej, hellenistyki oraz wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej. Studia na tym kierunku stwarzają możliwość poznania języków antycznych: greki i/lub łaciny oraz jednego z języków nowożytnych: włoskiego lub nowogreckiego. Gwarantuje także zdobycie wykształcenia ogólnohumanistycznego z zakresu literatury, historii i kultury krajów śródziemnomorskich, co pozwala nie tylko zrozumieć świat grecko-rzymski, lecz dostrzec wpływ osiągnięć starożytnej Grecji i Rzymu na europejską kulturę w epokach późniejszych. Treści programowe stanowią zatem swoiste połączenie wiedzy i umiejętności filologicznych z wykształceniem humanistycznym.
strona kierunku
facebook

12. Lingwistyka stosowana

Studenci lingwistyki stosowanej na UMK mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty, która obejmuje aż sześć języków podzielonych na dwie grupy: włoski, francuski, rosyjski (pierwsza grupa) oraz czeski, hiszpański i arabski (druga grupa). Niezależnie od wyboru dokonanego w pierwszej grupie, możliwy jest wybór dowolnego języka z grupy drugiej, co pozwala na utworzenia aż 9 możliwych kombinacji: 1) j. włoski z j. czeskim; 2) j. włoski z j. hiszpańskim; 3) j. włoski z j. arabskim; 4) j. francuski z j. czeskim; 5) j. francuski z j. hiszpańskim; 6) j. francuski z j. arabskim; 7) j. rosyjski z j. czeskim; 8) j. rosyjski z j. hiszpańskim; 9) j. rosyjski z j. arabskim. Studia na każdej ze specjalności pozwalają na opanowanie aż dwóch języków na wysokim poziomie, kompetencji tłumaczeniowych i wiedzy nt. literatury, kultury i historii wybranych obszarów.

Literatura i kultura rosyjska, włoska, francuska, czeska, arabska lub hiszpańska nie wymagają specjalnej rekomendacji, obcowanie z nimi jest prawdziwą intelektualną i estetyczną przygodą. Profesjonalna znajomość dwóch języków obcych z naszej oferty rozszerza możliwość poznawania pozostałych obszarów językowych. Prowadzimy ciekawe badania lingwistyczne, literaturoznawcze i kulturoznawcze, do których angażujemy zainteresowanych studentów.

Staramy się przybliżyć studentom rzeczywisty obraz wybranych krajów tak, aby stawali się oni prawdziwymi fachowcami w zakresie języków i kultur danego obszaru. Stawiamy na praktyczny wymiar naszego programu zajęć – naukę języka i technik tłumaczeniowych, znajomość obyczajowości, mediów, a więc i tego, skąd czerpać i jak analizować informacje na temat wybranych państw. Do studenta podchodzimy indywidualnie.

Studenci mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus+ na uczelniach w UE i poza jej granicami. Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.
www.human.umk.pl/student/kierunki-studiow/

13. Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie trzyletnich studiów pierwszego stopnia zajęcia realizowane są w sześciu blokach tematycznych: teatrologia, filmoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o muzyce, wiedza o sztukach plastycznych, antropologia kultury.
strona kierunku
facebook
www.youtube.com/channel/UCn0v-Zz3eEo4R8xgW9fo50Q

Kultura Dalekiego Wschodu to unikalna specjalność, w ramach której studenci uczą się języka orientalnego w wymiarze aż 720 godzin (do wyboru chiński lub japoński) oraz poznają różnorodne aspekty kultur Dalekiego Wschodu – przede wszystkim Chin i Japonii. Program studiów obejmuje także przedmioty ogólnokulturoznawcze, umożliwiające zdobycie szerszej wiedzy oraz kompetencji i praktycznych umiejętności przydatnych osobom, które planują zostać specjalistami w dziedzinie kultury Dalekiego Wschodu.
informacje dla kandydatów

14. Komparatystyka literacko-kulturowa

Komparatystka literacko-kulturowa to interdyscyplinarne studia adresowane do osób o szerokich zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych. Na komparatystyce można poznawać dwie lub więcej literatury i kultury narodowe, zaletą kierunku jest przy tym intensywna nauka języków wybranych kultur obcych. Ponadto studenci komparatystyki mogą wybierać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty Wydziału Filologicznego i całego uniwersytetu (przedmioty do wyboru stanowią ponad 50 proc. programu studiów).
strona kierunku
facebook

15. Lingwistyka praktyczna i copywriting

Kierunek lingwistyka praktyczna i copywriting stanowi interesującą propozycję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów. Praktyczny profil kształcenia w ramach studiów humanistycznych łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego.
strona kierunku
facebook
blog kierunku


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi studiów polonistycznych pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Otwierają przed nim wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty, poprzez placówki kulturowe, po media.
strona kierunku
blog kierunku
facebook

2. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Jest to kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych, a także systematycznych i zdyscyplinowanych. Filologia angielska to ciekawe studia humanistyczne, podczas których poznaje się dogłębnie język angielski poprzez literaturę, historię i kulturę.
strona kierunku
facebook

3. Filologia bałkańska

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
facebook

4. Filologia germańska

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia germańska dają możliwość pogłębienia zarówno znajomości języka, jak i orientacji w zagadnieniach związanych z kulturą i dniem codziennym krajów niemieckiego obszaru językowego. Przekazują wiedzę i umiejętności z zupełnie nowych dziedzin, jak translatoryka, medioznawstwo czy komunikacja międzykulturowa, czyniąc absolwentów wszechstronnie przygotowanymi specjalistami w dziedzinach wymagających kontaktu z Niemcami, Austrią i Szwajcarią.
strona kierunku
facebook

5. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Studia na filologii klasycznej to prawdziwe studia humanistyczne, które pozwalają dogłębnie poznać źródła cywilizacji europejskiej, początki europejskiej literatury i kultury. Doskonalą znajomość języka łacińskiego i greckiego. Umożliwiają dogłębne poznanie literatury antycznej oraz teorii i praktyki przekładu. Studia dają znakomite podstawy do dalszej, samodzielnej pracy nad językami, literaturą i historią Europy. Stanowią nadto doskonałe uzupełnienie warsztatu historyka lub historyka sztuki, który chce się zajmować dawniejszymi epokami.
strona kierunku
facebook

6. Filologia romańska

Język francuski to jeden z najważniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
facebook

7. Filologia rosyjska

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego.
strona kierunku

8. Japonistyka

Studia na drugim stopniu kierunku filologia, specjalność: japonistyka, stanowią kolejny etap kształcenia w zakresie ogólnej i specjalistycznej wiedzy o Japonii. Profil kształcenia ma charakter ogólnoakademicki z podziałem na specjalności: język-literatura-kultura oraz translatoryka. Obie specjalności stanowią interesującą ofertę zarówno dla tych, którzy planują wzbogacić i poszerzyć swoją wiedzę o dziedzictwie kulturowym Japonii, jak i dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe, poszerzone o fachowe przygotowanie z tłumaczeń pisemnych i ustnych języka japońskiego. Tego typu praktyka będzie szczególnie przydatna we współpracy biznesowej i kulturalnej z Japończykami w kraju i za granicą.
strona kierunku

9. Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie dwuletnich studiów magisterskich prócz bloku zajęć obligatoryjnych poświęconych problemom współczesnej kultury i sztuki proponujemy do wyboru trzy specjalizacje: teatrologiczną, filmoznawczą i folklorystyczno-antropologiczną.
strona kierunku
facebook
www.youtube.com/channel/UCn0v-Zz3eEo4R8xgW9fo50Q


STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

1. Filologia angielska

Katedra Filologii Angielskiej ma ofertę studiów pierwszego stopnia dla absolwentów szkół średnich (również tych, którzy podjęli pracę), studentów i osób czynnych zawodowo chcących się przekwalifikować i wszystkich, którzy pragną studiować filologię angielską w trybie niestacjonarnym (weekendowym). Program kształcenia jest odpowiednikiem programu na studiach stacjonarnych. Nasza oferta zajęć dydaktycznych obejmuje kurs praktycznej nauki języka angielskiego (z podziałem na konwersacje, pisanie, poprawność gramatyczną i czytanie ze zrozumieniem), naukę języka angielskiego stosowanego w wybranych sferach życia gospodarczego (np. angielski w biznesie) tłumaczenie tekstów, ćwiczenia z akwizycji i nauki języka angielskiego, a także wiedzę o języku angielskim, literaturze i kulturze anglojęzycznej.
strona kierunku
facebook


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

1. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.
strona kierunku
facebook