Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Kierunki studiów


STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Etnologia – antropologia kulturowa

Etnologia – antropologia kulturowa zajmuje się poznawaniem i opisywaniem rozmaitych kultur świata, badaniem istniejących podobieństw i odmienności. Umożliwia głębsze zrozumienie kultury własnej i jej wewnętrznej różnorodności. Na specyfikę studiów składają się m.in.: badania terenowe i wyjazdy badawcze; zajęcia praktyczne i warsztatowe umożliwiające zdobycie zawodowych kompetencji przydatnych w animacji kultury, muzealnictwie, turystyce, mediach, NGO-sach; poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych; poznanie tradycji i dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju. Studia na kierunki etnologia przygotowują do pracy w: instytucjach kultury; instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, folklorem, kulturą wsi i miast;  ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami; organizacjach rządowych i pozarządowych; instytucjach kulturalno-oświatowych, w sektorze turystyki; muzeach i skansenach; ośrodkach badań społecznych i mediach.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

2. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ukończenie studiów polonistycznych daje absolwentowi bardzo wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty, poprzez placówki kulturalne, po media.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

3. Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca to studia dla obcokrajowców interesujących się językiem polskim, polską kulturą, życiem społecznym i gospodarką, a także dla przedstawicieli Polonii chcących zdobyć lub uzupełnić wykształcenie filologiczne. Główne miejsce w programie studiów zajmuje intensywna nauka języka polskiego, zawierająca bloki przedmiotów kształcących umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka, język polskiej w edukacji średniej i wyższej). Praktyczną naukę języka polskiego uzupełniają przedmioty pogłębiające wiedzę o języku polskim, zapoznające z polską literaturą, kulturą, historią i realiami życia, a także nauka drugiego języka nowożytnego.
strona kierunku
rekrutacja 2024/2025

4. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

5. Japonistyka

Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także historię i język Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków.
strona kierunku
rekrutacja 2024/2025

6. Filologia włoska

Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości. Italianista stał się jeszcze bardziej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na filologii włoskiej – winny to być osoby otwarte i tolerancyjne dla odmiennych od polskich wzorców kulturowych.
strona kierunku
rekrutacja 2024/2025

7. Filologia rosyjska

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego, w tym również do pracy w sferze biznesu.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

8. Filologia romańska

Język francuski to jeden z najpopularniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

9. Filologia germańska

Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.
strona kierunku
programy studiów
Facebook
rekrutacja 2024/2025

10. Filologia bałkańska

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

11. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie obejmuje program studiów dwóch specjalności: filologii klasycznej oraz wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej. Studia na tym kierunku stwarzają możliwość poznania języków antycznych: łaciny i greki oraz łaciny i wybranego języka romańskiego (zależnie od specjalności). Gwarantuje także zdobycie wykształcenia ogólnohumanistycznego z zakresu literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a także ich późniejszej recepcji w kulturze światowej.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

12. Lingwistyka stosowana

Studenci lingwistyki stosowanej na UMK mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty, która obejmuje aż sześć języków podzielonych na dwie grupy: włoski, francuski, rosyjski (pierwsza grupa) oraz czeski i hiszpański (druga grupa). Języki francuski i rosyjski nauczane są na dwóch poziomach – dla studentów ze znajomością języka oraz na poziomie podstawowym. Pozostałe języki nauczane są od podstaw. Niezależnie od wyboru dokonanego w pierwszej grupie, możliwy jest wybór dowolnego języka z grupy drugiej, co pozwala na utworzenia aż 6 możliwych kombinacji: 1) j. włoski z j. czeskim; 2) j. włoski z j. hiszpańskim; 3) j. francuski z j. czeskim; 4) j. francuski z j. hiszpańskim; 5)  j. rosyjski z j. czeskim; 6) j. rosyjski z j. hiszpańskim. Studia na każdej ze specjalności pozwalają na opanowanie aż dwóch języków na wysokim poziomie, kompetencji tłumaczeniowych i wiedzy nt. literatury, kultury i historii wybranych obszarów.

Literatura i kultura rosyjska, włoska, francuska, czeska lub hiszpańska nie wymagają specjalnej rekomendacji, obcowanie z nimi jest prawdziwą intelektualną i estetyczną przygodą. Profesjonalna znajomość dwóch języków obcych z naszej oferty rozszerza możliwość poznawania pozostałych obszarów językowych. Prowadzimy ciekawe badania lingwistyczne, literaturoznawcze i kulturoznawcze, do których angażujemy zainteresowanych studentów.

Staramy się przybliżyć studentom rzeczywisty obraz wybranych krajów tak, aby stawali się oni prawdziwymi fachowcami w zakresie języków i kultur danego obszaru. Stawiamy na praktyczny wymiar naszego programu zajęć – naukę języka i technik tłumaczeniowych, znajomość obyczajowości, mediów, a więc i tego, skąd czerpać i jak analizować informacje na temat wybranych państw. Do studenta podchodzimy indywidualnie.

Studenci mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus+ na uczelniach w UE i poza jej granicami. Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

rekrutacja 2024/2025:

13. Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie trzyletnich studiów pierwszego stopnia zajęcia realizowane są w sześciu blokach tematycznych: teatrologia, filmoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o muzyce, wiedza o sztukach plastycznych, antropologia kultury.
strona kierunku
Facebook
Spot Taki mamy klimat – Kulturoznawstwo UMK
rekrutacja 2024/2025

Kultura Dalekiego Wschodu to unikalna specjalność, w ramach której studenci uczą się języka orientalnego w wymiarze aż 720 godzin (do wyboru chiński lub japoński) oraz poznają różnorodne aspekty kultur Dalekiego Wschodu – przede wszystkim Chin i Japonii. Program studiów obejmuje także przedmioty ogólnokulturoznawcze, umożliwiające zdobycie szerszej wiedzy oraz kompetencji i praktycznych umiejętności przydatnych osobom, które planują zostać specjalistami w dziedzinie kultury Dalekiego Wschodu.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

14. Lingwistyka praktyczna i copywriting

Kierunek lingwistyka praktyczna i copywriting stanowi interesującą propozycję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów. Praktyczny profil kształcenia w ramach studiów humanistycznych łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego.
strona kierunku
Facebook
blog kierunku
rekrutacja 2024/2025


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi studiów polonistycznych pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Otwierają przed nim wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty, poprzez placówki kulturowe, po media.
strona kierunku
blog kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

2. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Jest to kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych, a także systematycznych i zdyscyplinowanych. Filologia angielska to ciekawe studia humanistyczne, podczas których poznaje się dogłębnie język angielski poprzez literaturę, historię i kulturę.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

3. Filologia bałkańska

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

4. Filologia germańska

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia germańska dają możliwość pogłębienia zarówno znajomości języka, jak i orientacji w zagadnieniach związanych z kulturą i dniem codziennym krajów niemieckiego obszaru językowego. Przekazują wiedzę i umiejętności z zupełnie nowych dziedzin, jak translatoryka, medioznawstwo czy komunikacja międzykulturowa, czyniąc absolwentów wszechstronnie przygotowanymi specjalistami w dziedzinach wymagających kontaktu z Niemcami, Austrią i Szwajcarią.
strona kierunku
programy studiów
Facebook
rekrutacja 2024/2025

5. Filologia romańska

Język francuski to jeden z najważniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

6. Filologia rosyjska

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego.
strona kierunku
Facebook
rekrutacja 2024/2025

7. Japonistyka

Studia magisterskie z japonistyki na Wydziale Humanistycznym prowadzone są w zakresie translatoryki. Specjalność ta stanowi interesującą ofertę szczególnie dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe, poszerzone o fachowe przygotowanie z tłumaczeń pisemnych i ustnych języka japońskiego. Tego typu praktyka będzie szczególnie przydatna we współpracy biznesowej i kulturalnej z Japończykami w kraju i za granicą.
strona kierunku
rekrutacja 2024/2025

8. Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie dwuletnich studiów magisterskich prócz bloku zajęć obligatoryjnych poświęconych problemom współczesnej kultury i sztuki proponujemy do wyboru trzy specjalizacje: animacja kultury, film i nowe media, folklorystyka.
strona kierunku
Facebook
Spot Taki mamy klimat – Kulturoznawstwo UMK
rekrutacja 2024/2025