Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020


Regulamin praktyk zawodowych
uchwalony na Radzie Wydziału Filologicznego w dniu 14 maja 2013 r. (Wydział Filologiczny od 1 października 2019 roku funkcjonuje pod nazwą: Wydział Humanistyczny)


 1. Studenci Wydziału Humanistycznego odbywają praktyki w instytucjach umożliwiających osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla praktyk w programach studiów uchwalonych przez Radę Wydziału.
 2. Wymiar godzinowy praktyk, termin rozliczenia się z nich studenta oraz przypisaną im liczbę punktów ECTS określają plany studiów zatwierdzone na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Studenci kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting oraz język obcy w biznesie są dodatkowo zobowiązani do odbycia jeden raz w ciągu studiów indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym z Biura Karier UMK. Zalecane jest, aby konsultacja miała miejsce przed rozpoczęciem praktyk. Fakt odbycia konsultacji jest odnotowywany w systemie USOS przez pracownika Biura Karier UMK.
 3. Cele praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Humanistycznego:
  a) zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji, które mogą być w przyszłości pracodawcami absolwentów Wydziału,
  b) praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej podczas studiów.
 4. Ramowy program praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Humanistycznego:
  W ramach praktyk student powinien:
  a) poznać przedmiot działania instytucji, w której odbywa praktykę,
  b) poznać strukturę organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisy regulujące działanie instytucji,
  c) poznać zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,
  d) uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych instytucji, gdzie odbywana jest praktyka,
  e) wykonywać inne zadania, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
 5. Dokumentacja i zaliczenie praktyk:
  Studenci wybierając praktyki spoza oferty Uniwersytetu są zobowiązani do uzasadnienia zasadności wyboru instytucji, w której mają je odbywać, oraz przedstawienia zgody pracodawcy na przyjęcie praktykanta. Takie propozycje studentów wymagają akceptacji opiekuna praktyk wyznaczonego przez dziekana.
  Studenci są zobowiązani do wypełniania kart praktyk zawodowych, w których będą wyszczególnione zadania realizowane na powierzonym im przez pracodawców stanowisku oraz liczba przepracowanych godzin. Każda z kart pracy powinna być opatrzona pieczęcią pracodawcy oraz podpisem reprezentującej ją osoby, która potwierdzi wykonanie wymienionych w karcie czynności we wskazanym godzinowym wymiarze. Na karcie praktyk zawodowych osoba reprezentująca pracodawcę ocenia stopień zrealizowania przez studenta efektów kształcenia założonych do osiągnięcia dla praktyk zawodowych w programach studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. Na podstawie kart opiekun praktyk dokonuje odpowiedniego wpisu do systemu USOS.
  Na wniosek studenta opiekun praktyk może wyrazić zgodę na zaliczenie studentowi jako praktyki wykonywanej przez niego pracy lub innej działalności, w kraju lub za granicą, o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki. Taki wniosek student składa najpóźniej przed rozpoczęciem semestru, w którym przewidziano zaliczenie praktyk.
  Do wniosku student załącza kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy lub innej działalności, dzięki której zrealizował założone dla praktyk efekty kształcenia.
 6. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.
 7. Ani student, ani pracodawca za praktykę (lub za zatrudnienie praktykanta) nie otrzymuje wynagrodzenia od Uniwersytetu.
 8. Studenci odbywający praktykę zobowiązani są do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 9. Wzory kart praktyk zawodowych stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Wzory kart praktyk w języku polskim:

Wzory kart praktyk w języku angielskim (dla studentów odbywających praktyki zagraniczne):


Praktyki realizowane w programie MENTOR