Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Czas teraźniejszy - czasowniki II koniugacji : scenariusz lekcji uwzględniający integrowanie kompetencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Tytuł równoległy: The present tense of the 2nd conjugation verbs : a lesson scenario integrating different language skills in teaching Polish as a Foreign Language.

Tytuł całości: Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji, konteksty, propozycje, projekty / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 11-30, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Społecznościowe uczenie (się) : Facebook na usługach edukacji.

Tytuł równoległy: Social teaching and learning : Facebook at the service of education.

Tytuł całości: Kultura komunikacji w dydaktyce / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2020

Opis fizyczny: S. 115-129, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ;6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Ocena oraz stymulowanie rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów.

Tytuł równoległy: Assesment and stimulation of the development of language and communication competences of students.

Tytuł całości: Ocenianie w szkole na cenzurowanym, badania - dylematy - inspiracje / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej : 2020

Opis fizyczny: S. 117-135, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: D-learning w nauczaniu języka polskiego jako obcego : studium przypadku.

Tytuł równoległy: D-learning in teaching Polish as a foreign language : case study.

Tytuł całości: W kręgu kultury i języka, innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Tatiany Szkapienko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 177-199, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/52


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Wielka litera w tekstach urzędowych : wybrane problemy związane ze stosowaniem kryterium znaczeniowego.

Tytuł równoległy: Capitalisation in official texts : selected problems related to the application of the semantic criterion.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2020

Szczegóły: z. 2 (771)

Opis fizyczny: S. 46-60, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.33896/PorJ

Punktacja MNiSW: 40.000


6/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Nauczanie fonetyki języka polskiego z perspektywy logopedycznej : studium przypadku studentów z Chin.

Tytuł równoległy: Teaching Polish phonetics from the point of view of speech therapy : case study involving Chinese students.

Czasopismo: Postscriptum Polonistyczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2 (26)

Opis fizyczny: S. 65-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31261/PS_P

Punktacja MNiSW: 40.000


7/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Santo Domestos, Gargamele, Vina Tusca - Viva San Escobar! Uwagi o nazwach własnych dostępnych na fanpage'u San Escobar.

Tytuł równoległy: Santo Domestos, Gargamele, Vina Tusca - Viva San Escobar! Remarks on proper names appearing on the San Escobar fanpage.

Tytuł całości: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére, 20. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica, 26.-28. júna 2017 : zborník referátov / ed.: Alexandra Chomová, Jaromìr Krško, Iveta Valentová.

Adres wydawniczy: Bratislava, Veda, Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied : 2019

Opis fizyczny: S. 525-535, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Poprawność a funkcjonalność : o normie językowej i działalności kulturalnojęzykowej w kontekście zmian w komunikacji.

Tytuł równoległy: Correctness and functionality : on the linguistic norm and linguistic normative activity in the context of changes in communication.

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 199-215, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Kontekstowe wyznaczniki kreatywności leksykalnej.

Tytuł całości: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, Banská Bystrica, 17.-18.9.2015 / ed.: Pavol Odaloš.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Belianum : 2018

Opis fizyczny: S. 204-212, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/52


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 316 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Rola nowych narzędzi komunikacji we wspieraniu osób z zaburzeniami mowy.

Tytuł równoległy: The role of new communication tools in supporting speech-impaired persons.

Tytuł całości: Wieloaspektowość logopedii. Cz. 1: Zaburzenia mowy w cyklu życia / pod red. Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 197-211, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Kreatywność leksykalna a etyka słowa (na przykładzie komentarzy internetowych).

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25 z. 1

Opis fizyczny: S. 77-92, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 10.000


13/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Od fanów dla fanów : komentarze serialowe jako nowe zjawisko komunikacyjne.

Tytuł równoległy: From fans for fans : series commentaries as a new communication phenomenon.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 277-313, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pt

Punktacja MNiSW: 10.000


14/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Słowa do oglądania w komentarzach internetowych.

Tytuł równoległy: Words-to-be-seen in Internet comments.

Tytuł całości: Internet jako przedmiot badań językoznawczych / red. nauk. Ewa Kołodziejek, Rafał Sidorowicz.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 27-42, streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. (1075) 1001)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Terminy metalingwistyczne w świadomości uczniów klas trzecich : na przykładzie nazw części mowy.

Tytuł równoległy: Metalinguistic terms in the awareness of third-rorm students : parts of speech.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 71-91, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/baj

Punktacja MNiSW: 9.000


16/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Kreatywność językowa i jej wybrane mechanizmy w kontekście wtórnej oralności.

Tytuł równoległy: Selected mechanisms of linguistic creativity in the context of secondary orality.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 71

Opis fizyczny: S. 177-186, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


17/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 173 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 161-167.

Punktacja MNiSW: 25.000


18/52


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: System, tekst, człowiek : studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 290 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Wielojęzyczność - nowe wyzwania.

Czasopismo: Forum Logopedy

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 8

Opis fizyczny: S. 56-58

Uwagi: Bibliogr.


20/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Błąd wymowy czy wada wymowy? Rozważania na marginesie nauki języków obcych.

Czasopismo: Linguodidactica

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 105-121, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


21/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O roli analogii nie tylko w słowotwórstwie.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 355-368, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.


22/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa : funkcja ekspresywna i poetycka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 229 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 199-224

Punktacja MNiSW: 25.000


23/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O roli motywacji kontemplacyjnej w słowotwórstwie.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 303-313

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O wykonach.

Tytuł całości: Mówię, więc jestem, rozmowy o współczesnej polszczyźnie. 4 / pod red. Małgorzaty Milewskiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 85-88


25/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 83-92, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


26/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O nazwach żeńskich typu kobieciara, samochodziara w komunikacji internetowej.

Tytuł całości: Słowotwórstwo a media, materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Badydy, Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 197-206

Seria: (Wokół Słów i Znaczeń ;4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Funkcja stylistyczna formantów słowotwórczych : zarys problematyki.

Tytuł równoległy: Stylistic function of word-formation formants : an outline.

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 57-69, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 10.000


28/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O synonimach słowotwórczych w aspekcie normatywnym.

Tytuł całości: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2009

Opis fizyczny: S. 103-112


29/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Totaloza bajeroza, czyli o derywatach z formantem -oza

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 127-137, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O formancie -encja we współczesnej polszczyźnie.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 60-70, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/52


Autorzy: Berend Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Wzorzec męskości w neologizmach współczesnej polszczyzny.

Tytuł całości: Męskość w kulturze współczesnej / pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2008

Opis fizyczny: S. 436-446

Punktacja MNiSW: 7.000


32/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Klasyfikacja derywatów ze względu na funkcje formantów.

Tytuł całości: Varia XV, zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, (Banská Bystrica - Tajov, 7-9.12.2005) / zostavili Anna Gálisová, Alexandra Chomová.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2008

Opis fizyczny: S. 280-286, tab.

Uwagi: Bibliogr.


33/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Czasowniki z formantami ujemnymi.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 49-60, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Neologizmy o funkcji pragmatycznej formantu.

Tytuł całości: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: S. 47-56, streszcz. ros.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


35/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o derywatach tautologicznych.

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 227-234

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


36/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Charakterystyka słowotwórcza prostych derywatów rzeczownikowych z ucięciem cząstek z podstawowym -K- .

Tytuł całości: Studia nad współczesną polszczyzną, gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 23-31

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


37/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 413 s.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Punktacja MNiSW: 10.000


38/52


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 305 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


39/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O formantach tworzących nowe nazwy żeńskie we współczesnej polszczyźnie.

Tytuł całości: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 291-298

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


40/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Pragmatyczna funkcja formantów w opisie derywatów.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 63

Opis fizyczny: S. 147-156, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


41/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O nowych odczasownikowych i odrzeczownikowych nazwach subiektów.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 105-120, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


42/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: O nowych derywatach czasownikowych we współczesnej polszczyźnie.

Tytuł całości: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej / pod red. Bogusława Nowowiejskiego.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2006

Opis fizyczny: S. 85-95, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


43/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Żeńskie neologizmy osobowe z formantem -ka we współczesnej polszczyźnie.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 86 z. 4

Opis fizyczny: S. 260-270

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


44/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim : rzeczowniki i przymiotniki.

Adres wydawniczy: Toruń, Top Kurier : 2005

Opis fizyczny: 220, [1] s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


45/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Derywaty rzeczownikowe z redukcją cząstki -j- w funkcji formantu i współformantu słowotwórczego.

Tytuł całości: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 135-151

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Prefiksy, sufiksy, prefiksoidy, sufiksoidy czy człony związane?

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 84 z. 1

Opis fizyczny: S. 16-28

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


47/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Redukcja w hierarchii środków słowotwórczych.

Tytuł całości: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 35-51

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/52


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona, Urban Małgorzata.

Tytuł oryginału: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 287 s.

Uwagi: Bibliogr. przy pracach.

Punktacja MNiSW: 5.000


49/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Wstępna charakterystyka derywatów złożonych z formantem redukcyjnym.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2003

Szczegóły: z. 6 (605)

Opis fizyczny: S. 40-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/52


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Zakres derywacji redukcyjnej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 55

Opis fizyczny: S. 91-102

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


51/52


Autorzy: Kaproń Iwona.

Tytuł oryginału: Polskie przymiotniki z formantem paradygmatycznym.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 50

Opis fizyczny: S. 79-93, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


52/52


Autorzy: Kaproń Iwona.

Tytuł oryginału: Wstępne uwagi o derywacji redukcyjnej.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 179-186, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000